RTU Research Information System
Latviešu English

Autortiesību informācija

Pamatojoties uz LR Autortiesību likumu, kurš stājies spēkā no 11.05.2000. tiek noteikti gadījumi, kad bibliotēkām un arhīviem ir tiesības darbus reproducēt no oriģināla (Autortiesību likums, pants Nr.23).

Autortiesības netiek uzskatītas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības darbs (oriģināls) tiek izmantots informatīviem, izglītības un/vai pētniecības mērķiem (Autortiesību likums, pants Nr.20; Nr.21), norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu.

Visa veida lietotāja rīcība, kas saistās ar darbu (oriģinālu) fiksāciju, publicēšanu, publiskošanu, reproducēšanu un/vai jebkāda cita veida izplatīšanu bez autora piekrišanas, ir uzskatāma par autortiesību pārkāpumu. Šāda veida lietotāja rīcība ir rupjš "Autortiesību likuma" pārkāpums un lietotājs var tikt saukts pie atbildības.

Rīgas Tehniskā universitāte nav atbildīga par autora ievietotā autortiesību objekta atbilstību autortiesības regulējošo normatīvo aktu prasībām un autora noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kuri liedz vai ierobežo darba izmantošanu saskaņā ar šo licences līgumu.