RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Catalyst for hydrocarbon from renewable feedstock

Type Latvian
Patent number LV15218B
Application number P-15-107
Title in Latvian Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām
Title in English Catalyst for hydrocarbon from renewable feedstock
Date of publication (B) 20.01.2018
Date of filling 29.09.2015
Authors Raimonds Mūrnieks , Lauma Apšeniece , Valdis Kampars
Department (14800) Institute of applied chemistry
Summary

Izgudrojums attiecas uz ķīmijas tehnoloģijas nozari, t.i., uz katalizatoru ieguvi un izmantošanu ķīmiskajos procesos. Katalizatoru iegūst vairākās stadijās, izmantojot mezoporainu SiO2-Al2O3 nesēju un aktīvo metālu prekursorus ((NH4)6Mo7O24·4H2O un Ni(NO3)2·6H2O). Ar aktīvo metālu prekursoriem impregnēto nesēju kalcinē un pirms deoksigenēšanas reakcijas to reducē. Iegūtais Ni-Mo/SiO2-Al2O3 katalizators uzrāda augstu katalītisko aktivitāti rapšu eļļas deoksigenēšanas reakcijā. Ogļūdeņražu saturs iegūtajos produktos sasniedz 99 %. Izgudrojums izmantojams rūpnieciskā sintētisko ogļūdeņražu ieguvē no dažādām augu eļļām un taukiem periodiskas vai nepārtrauktas darbības reaktorā.

Summary in English

The present invention relates to the field of chemical technology, i.e. to the production of catalysts and use in chemical processes. The catalyst is obtained in several steps using a mesoporous SiO2-AI2O3 carrier and active metal precursors ((NH4) 6Mo7O24-4H2O and Ni (NO3) 2-6H2O). Impregnated with active metal precursors the carrier is calcined and reduced prior to the deoxygenation reaction. The resulting Ni-Mo / SiO2-AI2O3 catalyst shows high catalytic activity in the deoxygenation reaction of rapeseed oil. The hydrocarbons content of the products obtained reaches 99%. The invention is applicable to the production of industrial synthetic hydrocarbons from various vegetable oils and fats periodically or in a continuous reactor.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20180120&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15218B&KC=B&ND=4