RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Device and method for relay protection of electrical network

Type Latvian
Patent number LV15156B
Application number P-16-52
Title in Latvian Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens
Title in English Device and method for relay protection of electrical network
Date of publication (B) 20.11.2016
Date of filling 29.06.2016
Authors Antans Sauļus Sauhats , Dmitrijs Antonovs , Māris Kuņickis , Nauris Jankovskis
Department (27200) Institute of power engineering
Summary

Izgudrojums attiecas uz augstsprieguma un sadales elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām. Tīklu veido pārvades līnija, pie kuras gala kopnēm pievienoti tīkla elementi. Šajā līnijā izveidots vienkāršots pieslēgums augstsprieguma tīklam, izmantojot vienu augstsprieguma jaudas slēdzi.Uz pirmās un otrās kopnes uzstādītas aizsardzības ierīces, bet vienkāršotā pieslēguma vietā uzstādīta aizsardzības iekārta, kas izpilda analoģisko aizsardzību funkcijas, un papildus ir pārbaudes ierīce, kas nodrošina sakaru kanāla (-u) un lokālas relejaizsardzības darbaspējas kontroli.Šī iekārta nostrādā gadījumos, kad tiek konstatēti bojājumi tajos. Tāpat gadījumā, ja notiek pārbaudes ierīces atteice, lokālā relejaizsardzība padod impulsu un notiek jaudas slēdža atslēgšana. Lai samazinātu jauna pieslēguma kapitālizmaksas, saglabājot nepieciešamo selektivitāti un ātrdarbību relejaizsardzībai, tiek piedāvāts jauns risinājums ar papildu pārbaudes ierīci, kas nepārtraukti kontrolē sakaru sistēmas un lokālās aizsardzības stāvokli.

Summary in English

The invention relates to high and medium voltage networks and substations. The network is formed by a transmission line with power system elements connected to its terminal buses as well as by a simplified connection that is located in the transmission line, with one high-voltage circuit-breaker. On the first and the second buses, protection terminals are installed, but at the place of the simplified connection, in addition to the relay protection, a verification device is installed, which monitors the operability of the communication channel(-s) and the local protection device. This verification device operates in cases when different failures occur in the communication system and in the local protection device. Also in the case when a failure occurs in the verification device, the local protection device emits a pulse and the circuit breaker is switched off. To diminish the total investment in the new connection, maintaining the required accuracy and selectivity of relay protection, the offered new solution of relay protection device is provided with an additional verification device, which continuously monitors the condition of the communication system and the local protection.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20161120&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15156B&KC=B&ND=4