RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Competitiveness of Regions in Latvia

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 25.11.2011 13:00, RTU IEVF Meža iela 1/7 - 309
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana
Title in English Evaluation of Competitiveness of Regions in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilze Judrupa
Keywords competitiveness, regional competitiveness index, development, regions, factors
Abstract Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā vienmērīgas reģionālās attīstības nodrošināšana atkal ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām problēmām, jo ir vērojamas būtiskas teritoriālās atšķirības sociāli ekonomiskās attīstības ziņā. Tās izpaužas atsevišķu teritoriju nepietiekamā ekonomiskā attīstībā un saimnieciskajā aktivitātē, atšķirīgā nodarbinātības un iedzīvotāju ienākumu līmenī, kā arī sociālās un kultūras dzīves nosacījumos. Pirmajā promocijas darba daļā „Reģiona konkurētspējas jēdziena būtība un analīze” tiek izpētīta konkurētspējas kā ekonomiskā jēdziena evolūcija, noskaidrota reģiona būtība un kritiski novērtētas dažādas reģiona konkurētspējas definīcijas. Darba autore, pēc veiktās izpētes, sniedz savu, pilnveidotu reģiona konkurētspējas definīciju. Šajā daļā arī tiek izpētīti un apkopoti reģiona konkurētspēju ietekmējošie faktori un tiek piedāvāts autores izstrādātais reģiona konkurētspēju ietekmējošo faktoru grafiskais modelis. Otrajā daļā „Reģiona konkurētspējas novērtēšanas iespējas un konkurētspējas indeksa izstrāde” darba autore izanalizē pasaulē pazīstamākās reģiona konkurētspējas novērtēšanas metodes, kā arī piedāvā reģiona konkurētspējas novērtēšanas sistēmu. Šīs sistēmas pamatā ir reģiona konkurētspēju ietekmējošo rādītāju atlase Latvijas plānošanas reģioniem, faktoru relatīvo svaru noteikšana un rādītāju normalizācija. Šajā nodaļā tiek izstrādāta Reģiona konkurētspējas indeksa (RKI) funkcija, kritēriji konkurētspējas līmeņa novērtēšanai, kā arī tiek izstrādāta konkurētspējas līmeņa / pieauguma tempa matrica. Konkurētspējas faktoru izvietojums šajā matricā ļauj novērtēt konkurētspēju veicinošos, kavējošos, kā arī potenciāli veicinošos vai potenciāli kavējošos faktorus. Trešā daļa „Latvijas reģionu konkurētspējas indeksi un reģionu attīstības iespējas” ir veidota kā Reģiona konkurētspējas indeksa aprēķināšana un to ietekmējošo rādītāju analīze. Darba autore ir apkopojusi katra plānošanas reģiona konkurētspēju veicinošos un bremzējošos faktorus, izmantojot Konkurētspēju ietekmējošo faktoru matricās iegūtos rezultātus. Darba autore ir apkopojusi galvenos secinājumus un izstrādājusi sešus priekšlikumus Reģiona konkurētspējas indeksa pielietošanai Latvijā. Promocijas darba „Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana” apjoms ir 172 lpp., neskaitot pielikumus. Darbā iekļauti 104 attēli, 49 tabulas un 10 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 113 avoti.
Abstract in English After the independence restoration the provision of steady regional development in Latvia has again become one of the actual problems as significant territorial differences in terms of socio-economic development have been observed. These include insufficient economic development and economic activity in some areas, difference in employment and income levels, as well as social and cultural conditions. In the first chapter of the Thesis “The notion essence and analysis of the regional competitiveness” the evolution of the competitiveness as an economic notion was studied, the nature of the region was defined and different definitions of the regional competitiveness were critically evaluated. After the research the author of the Thesis gives her own improved definition of the regional competitiveness. The factors influencing regional competitiveness have also been studied and summarized in this chapter and the graphic model of factors influencing regional competitiveness developed by the author has also been recommended. In the second chapter “Evaluation possibilities of the regional competitiveness and development of Regional competitiveness index” the author of the Thesis analyses the most world-known regional competitiveness evaluation methods and proposes the complex system for the regional competitiveness evaluation. The selection of regional competitiveness influencing indicators for the planning regions of Latvia, the defining of the factor relative scale and normalisation of the indicators are in the bases of this system. In this chapter the function of the Regional Competitiveness Index (RCI), criteria for evaluation of competitiveness level and matrix of competitiveness level / increase rate were developed. The position of the competitiveness factors in this matrix allows evaluating the competitiveness facilitating, hindering, as well as the potentially facilitating or potentially hindering factors. The third chapter “The competitiveness indexes of the Latvian regions and development opportunities of the regions” has been made as the calculation of the Regional Competitiveness Index and the analysis of its influencing indicators. The author of the Thesis has compiled the competitiveness facilitating and hindering factors for each planning region by using the obtained results from the matrices of competitiveness influencing factors. The author has summarized main conclusions and has defined six recommendations of the Regional Competitiveness Index use in Latvia. Total scope of the Promotion Thesis is 172 pages, not including the Appendices. The Thesis contains 104 figures, 49 tables and 10 appendices. The Sources of Reference contain 113 sources.
Reference Judrupa, Ilze. Evaluation of Competitiveness of Regions in Latvia. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 172 p.
Summary in English Summary in English
ID 11145