RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Calcium Phosphate Synthesis Parameters on Properties of Bioceramics

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.11.2011 16:00, Kaļķu iela 1, 119. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Kalcija fosfātu sintēzes parametru ietekme uz biokeramikas īpašībām
Title in English Influence of Calcium Phosphate Synthesis Parameters on Properties of Bioceramics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Kristīne Šalma-Ancāne
Keywords CALCIUM PHOSPHATES, WET CHEMICAL PRECIPITATION, BIOCERAMICS, BONE SUBSTITUTES, HYDROXYAPATITE, TRICALCIUM PHOSPHATE, BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATES
Abstract Promocijas darbā pirmo reizi pētīta un izvērtēta sintētisko un biogēno kalcija oksīdu saturošu izejmateriālu kvalitātes ietekme uz iegūtās hidroksilapatīta biokeramikas fizikālķīmiskajām īpašībām un izstrādāta homogēnas, smalkdispersas kalcija hidroksīda suspensijas iegūšanas tehnoloģija kalcija fosfātu sintēzei ar šķīduma ķīmisko nogulsnēšanas metodi. Izstrādāta kalcija fosfātu prognozējamu un reproducējamu multifāžu sintēzes tehnoloģija laboratorijas apstākļos biokeramikas iegūšanai (ar regulējamu stabilās hidroksilapatīta fāzes un biorezorbējošās β-trikalcija fosfāta fāzes saturu) implantmateriālu izgatavošanai. Izvērtēta sintēzes temperatūras režīma, reaģentu koncentrācijas un beigu pH ietekme uz sintezēto un augsttemperatūrā apstrādāto kalcija fosfātu produktu kristālisko fāžu sastāvu un termisko stabilitāti, molekulāro struktūru, morfoloģiju un mikrostruktūru. Iegūtie kalcija fosfātu produkti pēc sintēzes un augsttemperatūras apstrādes pētīti un raksturoti ar modernām pētniecības metodēm: rentgenstaru pulverdifrakciju, lauka emisijas skenējošo elektronmikroskopiju, Furjē transformācijas infrasarkano spektroskopiju u.c. Literatūras apskatā apkopota un analizēta informācija par kalcija fosfātiem medicīniskam pielietojumam, to fizikālķīmiskajām īpašībām un iegūšanas metodēm, īpašu izklāstu veltot šķīduma ķīmiskās nogulsnēšanas metodei laika periodā no 1939. līdz 2011.gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 163 lpp. Darbs satur 69 attēlus, 23 tabulas un tajā izmantoti 149 literatūras avoti.
Abstract in English For the first time, investigation and evaluation of quality influence of calcium phsopahte containing inorganic and biogenic starting materials on physiochemical properties of hydroxyapatite bioceramics was performed. Development of preparation technology of highly dispersive calcium hydroxide suspension for wet chemical precipitation synthesis of calcium phosphates are investigated. Synthesis technology in laboratory reactor of predictable and reproducible multiphase calcium phosphates for medical applications as bioceramics (with composition of variable stable phase of hydroxyapatite and resorbable phase of β-tricalcium phosphate) for implant materials production was performed. Influence of synthesis’ temperature, starting reagent’s concentration and ending pH on crystalline phase composition and thermal stability, molecular structure, morphology and microstructure of calcium phosphate products after synthesis and thermal treatment was investigated. Synthesized and thermal treated products of calcium phosphates were characterized using modern research technique: x-ray powder diffraction, field emission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy etc. Literature review gives an overview about calcium phosphates for medical applications, their physical chemical properties and synthesis methodologies, as well as special review about wet chemical precipitation method concerning period from 1939 till 2011. The doctoral theses is written in the Latvian language, consist of 163 pages. The theses contain 69 pictures, 23 tables and 149 references.
Reference Šalma-Ancāne, Kristīne. Influence of Calcium Phosphate Synthesis Parameters on Properties of Bioceramics. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 163 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 11269