RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Computer Use in the Electrical Power Network Calculations

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Datoru pielietošana elektrisko tīklu aprēķinos
Title in English Computer Use in the Electrical Power Network Calculations
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jānis Gerhards
Anatolijs Mahņitko
Jānis Bažbauers
Keywords Power networks, calculating the predicted energy consumption
Abstract Mācību līdzeklis satur informatīvu materiālu, lai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (koledžas) studējošie iegūtu praktiskas iemaņas datoru lietošanai elektrisko tīklu analīzes un enerģijas prognozēšanas aprēķinos. Tiek apskatīti elektrisko tīklu stacionāru režīmu pamatvienādojumi un dažas to risināšanas metodes ar datoru. Izklāstīti pamatjēdzieni par matricām un darbības ar tām MS Excel vidē. Parādītas īpatnības darbā ar kompleksiem skaitļiem un to funkcijām. Tiek dota informācija par elektronisko tabulu MS Excel 2007. Mācību līdzeklis paredzēts koledžas studentiem, kuri apgūst kursu „Datoru pielietošana elektrisko tīklu aprēķinos”. To var lietot arī citās programmās studējošie, kas izmanto elektronisko tabulu mācību vai zinātniskā darba aprēķinu veikšanai.
Abstract in English The textbook includes informative material for the students of the first level higher professional study (college) program to obtain practical skills of the computer use in performing analysis of the power networks and calculating the predicted energy consumption. The book considers the basic equations of the steady state conditions of electric power networks and some of their calculation methods by computer. The main concepts about matrixes and how to work with them in the MS Excel environment are described. The peculiarities of operating with complex numbers and their functions are illustrated. The book is envisaged for the college students who study the course „Computer Use in the Electric Power Networks”. It can be used by the students of other. programs who use the electronic tables in performing calculations in the academic or scientific work.
Reference Gerhards, J., Mahņitko, A., Bažbauers, J. Computer Use in the Electrical Power Network Calculations. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 119 p. ISBN 9789984326511.
ID 11446