RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Multicriteria Optimization Model of Power System Operation Efficiency Evaluation (on Latvian Power System Example)

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 21.11.2011 16:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Energosistēmas funkcionēšanas efektivitātes vērtējumu daudzkritēriju optimizācijas modelis (uz Latvijas energosistēmas piemēra)
Title in English Multicriteria Optimization Model of Power System Operation Efficiency Evaluation (on Latvian Power System Example)
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aleksandrs Gavrilovs
Keywords Multicriteria optimization, power system
Abstract Darbs veltīts daudzkritēriju optimizācijas problēmai enerģētikā. Veikto pētījumu aktualitāte izskaidrojama ar dzīves nepieciešamību Latvijas energosistēmas efektīvā darbībā, tās enerģētiskās neatkarības līmeņa paaugstināšanu, plānu un attīstības stratēģiju daudzveidību enerģētikas jomā. Izstrādāti algoritmi optimizācijas uzdevumu atrisināšanai kā no ekspluatācijas režīmu vadības, tā arī no energosistēmu attīstības pozīcijām. Veiktie pētījumi deva iespēju izstrādāt konkrētus algoritmus un izmantot vislabāko risinājumu izvēles metodes, ievērojot tādu kritēriju prasības, kā energosistēmas ekspluatācijas izdevumu, attīstības izdevumu, jaudas zudumu un kaitīgas ietekmes uz ekoloģiju minimizācija. Izstrādāto algoritmu aprobācija tika veikta uz konkrētiem Latvijas energosistēmas un tās elektrotīklu attīstības uzdevumu piemēriem. Iegūtie rezultāti liecina par izstrādāto algoritmu darbspēju un mūsdienīgu daudzrkitēriju optimizācijas metožu pielietošanas pamatotību tās realizācijai. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tas satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus un rekomendācijas, 3 pielikumus un literatūras sarakstu. Darbā ir 50 attēli, 26 tabulas, kopā 150 lappuses. Literatūras sarakstā noradīti 99 izmantotās literatūras avoti.
Abstract in English The work is devoted to multicriterion optimization problem in power industry. Performed researches’ actuality is approved by necessity of Latvian power system’s efficient functioning, by increasing of its energy independence, by multivariate character of plans and strategies in the area of energetic. There are worked out algorithms for optimization tasks solution from the point of power system operating mode management and development. Performed researches allowed to develop specified algorithms and to use methods of the best solution selection, taking into account such criteria as operating expenses of power system, expenditures on development, power losses and negative effect on the ecology minimization. Developed algorithms’ approbation was realized on the specific problems of Latvian power system and its power network development examples. Acquired results give evidence about produced algorithms’ capacity and validity of up-to-date multicriterion optimization methods’ usage for their realization. The thesis is written in Latvian, includes introduction, 5 chapters, conclusions, list of references, 3 appendixes, 50 figures, 26 tables, 150 pages in total. List of references consists of 99 items.
Reference Gavrilovs, Aleksandrs. Multicriteria Optimization Model of Power System Operation Efficiency Evaluation (on Latvian Power System Example). PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 150 p.
Summary in English Summary in English
ID 11507