RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Impact of Pore Forming Agents

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.11.2011 14:00, RTU, Kaļķu ielā 1, 119 auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām
Title in English Impact of Pore Forming Agents
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Rita Seržāne
Keywords bioceramic material structure, porous ceramics
Abstract Promocijas darbs veltīts porainas keramikas izgatavošanai medicīniskiem pielietojumiem un poru veidotāju ietekmes uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām pētījumiem. Darba struktūra ir sekojoša: ievadā ietverts tēmas pamatojums un aktualitāte, veikto pētījumu uzstādījums un apskats, formulēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī izklāstītas promocijas darba pamatnostādnes - pamatota darba zinātniskā novitāte un pierādīta darba praktiskā vērtība. Pirmajā nodaļā no publiski pieejamiem izziņas avotiem ir sniegta informācija par kalcija fosfātu un kaulaudu sastāvu, struktūru, īpašībām. Nodaļa veltīta poru raksturojumam un klasifikācijas teorētiskajam izklāstam. Raksturoti poraini keramiskie materiāli, pildvielas un šo materiālu iegūšanas tehnoloģijas metodes. Nodaļā atspoguļotas porainas keramikas izmantošanas iespējas medicīnā, ietverot biomateriālu analīzi. Otrā nodaļa ir eksperimentālā daļa, kurā pamatota porainas keramikas tehnoloģijas metožu izvēle un aprakstīta paraugu sagatavošana, kā arī atspoguļoti darbā izmantotie materiāli, metodes un iekārtas, promocijas darba eksperimentālā gaita un izmantotās analīzes metodes. Trešajā nodaļā, pamatojoties uz 1. un 2. nodaļā apkopoto informāciju, analizēti darba rezultāti un dots to izvērtējums. Secinājumos ir formulēti sasniegtie darba rezultāti un definēti būtiskākie atzinumi. Literatūras sarakstā ir uzskaitīti darbā izmantotie literatūras avoti par laika periodu no 1971. līdz 2011.gadam, pamatojoties uz kuriem tika noteikti pētījuma virzieni un salīdzināti iegūtie rezultāti. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 118 lpp. Darbs satur 61 attēlu, 14 tabulas, 110 literatūras avotus un pielikumu.
Abstract in English The doctoral thesis devoted to the manufacture of porous ceramics for medical applications and the foaming impact of bioceramic material structure and properties studies. Operational structure is as follows: the introduction to the themes contained in the grounds and topicality of the research setting and review, formulated the aims and objectives, and set out guidelines for the promotion work - based on scientific novelty and demonstrated the practical value. The first chapter provides information from publicly available reference sources for calcium phosphate and bone composition, structure and properties. Chapter is devoted to pores characterization and the classification of the theoretical exposition. Porous ceramic materials, fillers and the method for obtaining technology were described. This chapter reflects the use of porous ceramics in medicine, including an analysis of biomaterials. The second chapter is the experimental part, which justified porous ceramic technology choices and describes the sample preparations, as reflected in the work of the materials, methods and equipment, the promotion work and experimental course of the analysis method. In the third chapter, the results obtained in chapters 1 and 2 are analyzed, and an assessment is given. Conclusions consist of the formulation of the obtained results, and included in the course of writing the lessons learned. In the References list, the sources used in the work are mentioned on the period from 1971 till 2011, based on which the avenues of research were defined. Dissertation theses are written in Latvian, consist of 118 pages. The theses contains 61 pictures, 14 tables, 110 references and attachment.
Reference Seržāne, Rita. Impact of Pore Forming Agents. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 118 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 11512