RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Dynamic Holograms in Amorphous Semiconductors and Azobenzene Oligomers

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 15.02.2012 15:00, MLĶF, Āzenes iela 14/24, 272. t.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dinamiskās hologrammas amorfajos pusvadītājos un azobenzola oligomēros
Title in English Dynamic Holograms in Amorphous Semiconductors and Azobenzene Oligomers
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Dmitrijs Saharovs
Keywords holography, azobenzene, chalcogenide semiconductors
Abstract Promocijas darbs ir veltīts eksperimentālai elementāro dinamisko hologrammu ieraksta un to īpašību izpētei divu un četru viļľu ģeometrijā, kā arī ierakstam atbilstošo fotoinducēto procesu noskaidrošanai amorfās a-As2S3 halkogenīdu un daţādās azobenzola savienojumu kārtiľās spektra sarkanajā daļā. Pierādīts, ka ir iespējams efektīvs hologrammu ieraksts ar fokusētu zemspraugas sarkano gaismu a-As2S3 kārtiľās un ka šī ieraksta īpašības atšķiras no spraugas gaismas ieraksta un no nefokusētas zemspraugas gaismas ieraksta īpašībām, likti priekšā zemspraugas gaismas ieraksta mehānismi. Konstatēta azobenzola savienojumu hologrāfiskās efektivitātes atkarība no hromoforu piesaistes veida matricai un to koncentrācijas, kā arī no gaismas intensitātes. Eksperimentāli pierādīta arī efektīva virsmas reljefa reţģu ieraksta iespēja ar sarkano lāzeru stilbēna azobenzola savienojumos, kas norāda uz sarkanās trans-cis fotoizomerizācijas iespēju. Noskaidrots, ka hologrāfiskā ieraksta efektivitāte stilbēna azosavienojumos ir nemonotona parauga vecuma funkcija. Veikta pētīto materiālu salīdzināšana pēc eksperimentu datiem un literatūras kontekstā. Darbs satur 154 lappuses ar 71 attēliem un 12 tabulām. Tas sastāv no ievada, 12 nodaļām un nobeiguma ar secinājumiem. Pirmās sešas ir apskata nodaļas.
Abstract in English This thesis is devoted to the experimental research of elementary dynamic hologram recording and to the research of their properties in two- and four- wave mixing geometry as well as to the identification of the relevant photoinduced processes in a-As2S3 chalcogenide and various azobenzene compound films in the red spectral region. It is proven that efficient hologram recording using focused sub-band gap red light in a-As2S3 films is possible and that properties of this recording differ from the properties of bandgap light recording and from unfocused sub-band gap light recording. Sub-band gap light recording mechanisms are proposed. The recording efficiency in azobenzene compounds is found to depend on the chromophore bonding type to the matrix, chromophore concentration, and recording light intensity. The possibility of efficient surface relief grating recording in stilbene azobenzene compounds in the red spectral region is experimentally proven showing the possibility of red light trans-cis photoisomerization. It is also found that recording efficiency in stilbene azobenzene compounds is a nonmonotonic function of the sample age. Studied materials are compared according to the experimental data and in the context of literature. The work consists of 154 pages with 71 figures and 12 tables. It includes an introduction, 12 chapters and a summary with conclusions. The first six chapters are survey of the literature.
Reference Saharovs, Dmitrijs. Dynamic Holograms in Amorphous Semiconductors and Azobenzene Oligomers. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 154 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 12399