RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Composition of Α-Tricalcium Phosphate Based Cements on Their Properties

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.11.2012 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Āzenes iela 14/24, Rīga, LV-1048, 272. telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sastāva ietekme uz struktūru un īpašībām
Title in English Influence of Composition of Α-Tricalcium Phosphate Based Cements on Their Properties
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Zilgma Irbe
Keywords biomaterials, calcium phosphates, bone cement
Abstract Promocijas darbā veikta kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes īpašību (sacietēšanas procesu, mehāniskās izturības, fāžu sastāva, kohēzijas un injicējamības, kā arī biosaderības) izpēte pie dažāda šķidrās fāzes sastāva un dažāda cietās fāzes granulometriskā sastāva. Izstrādātas metodes kā ar cementa šķidrās fāzes sastāva maiņas palīdzību var kontrolēt cementa sacietēšanas laiku, kohēziju un injicējamību. Noskaidrota kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sastāva ietekme uz tā mehānisko izturību, kohēziju un sacietēšanas laiku. Izstrādāts optimāls šķidrās fāzes sastāvs un cietās fāzes sastāvs pielietojumiem, kuros nepieciešams gan īss, gan garš sacietēšanas laiks, kā arī pielietojumiem, kuros cementu implantē ar minimāli invazīviem paņēmieniem, un pielietojumiem, kuros cementu implantē kā plastisku pastu. Izstrādāta virkne oriģinālu paņēmienu kalcija fosfātu kaulu cementu sacietēšanas procesu pētniecībai. Literatūras apskatā apkopota informācija par kalcija fosfāta kaulu cementiem (lielākā daļa informācijas publicēta periodā no 2000. līdz 2012. gadam) par kaula aizstājējmateriāliem, kalcija fosfāta kaulu cementiem un faktoriem, kas nosaka to sacietēšanas laiku, kohēziju, injicējamību un bioloģiskās īpašības. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti izmantotie materiāli un aprīkojums, noskaidrotas sakarības starp kalcija fosfāta cementa cietās un šķidrās fāzes sastāviem un procesiem cementu sacietēšanas un nobriešanas laikā. Izstrādāti paņēmieni kalcija fosfātu kaulu cementu sacietēšanas laika, kohēzijas un injicējamības kontrolēšanai. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 129 lpp. Darbs satur 57 attēlus, 25 tabulas un tajā izmantoti 165 literatūras avoti.
Abstract in English In the doctoral thesis, the properties of α-tricalcium phosphate based bone cements – setting and hardening processes, mechanical strength, phase composition, cohesion and injectability, as well as biocompatibility – are examined. The dependence of these properties on the composition of liquid phase of the cement and composition and preparation of solid phase of the cement is ascertained. Methodology describing how to control setting time, cohesion and injectability of the cement by adjusting the composition of liquid phase of the cement has been developed. By changing the parameters of liquid and solid phase of α -tricalcium phosphate based bone cement it is possible to adjust the cement properties for the uses requiring shorter or longer setting time, as well as for cement implantation by injection (minimally invasive implantation) or implantation as moldable putties. A number of original methods to investigate processes during calcium phosphate cement setting and hardening have been developed. In the literature review, information published about calcium phosphate cements is summarized (most of the information is published in period from 2000 to 2012). The literature review concerns the information about ceramic calcium phosphate bone repair materials (including calcium phosphate cements), factors that influence setting time, cohesion, injectability and biological properties of calcium phosphate cements. In the experimental part of the thesis materials, methods and equipment is described, the correlation between composition of α-tricalcium phosphate based bone cements and processes during setting and hardening is ascertained. The Doctoral thesis is written in the Latvian language, its volume is 129 pages. The thesis contains 57 figures, 25 tables, and 165 literature sources.
Reference Irbe, Zilgma. Influence of Composition of Α-Tricalcium Phosphate Based Cements on Their Properties. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 129 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 14245