RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Methods and Means for Testing Relay Protection and Automation Complexes

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.11.2012 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117 telpā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Relejaisardzības un automātikas kompleksu pārbaudes metodes un līdzekļi
Title in English Methods and Means for Testing Relay Protection and Automation Complexes
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Mārtiņš Silarājs
Keywords Relay protection
Abstract Darbs veltīts relejaizsardzības un automātikas iekārtu pārbaudes metožu un līdzekļu attīstībai. Veikto pētījumu aktualitāte saistīta ar Latvijas energosistēmas efektīvu un stabilu darbību, plānu un attīstības stratēģiju svarīgumu tautsaimniecībā. Apkopota Latvijas energosistēmas pārvades daļas relejaizsardzību funkcionēšanas rezultātu statistika, kā arī esošo pārbaudes metožu un līdzekļu analīze pierādīja pārbaužu metodes, kuras pamatā ir statistiskā pieeja un Monte-Karlo metode, lietderīgumu un priekšrocības. Sintezēta piemērota pārbaudēm relejaizsardzības un automātikas termināla struktūra, kas paredzēta pielietošanai Baltijas valstu energosistēmās, kā arī izstrādāta un realizēta relejaizsardzību nolūkos izmantoto elektrisko sakaru kanālu pārbaužu iekārta. Izstrādāto algoritmu un iekārtu aprobācija tika veikta konkrētās Latvijas energosistēmas apakšstacijās un augstsprieguma elektropārvades līnijās. Iegūtie rezultāti liecina par izstrādāto algoritmu darbspēju un pielietoto metožu pamatotību. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tas satur ievadu, 4 nodaļas, noslēgumu un rekomendācijas nākotnes darbam un literatūras sarakstu. Darbā ir 58 attēli, 2 tabulas, kopā 130 lappuses. Literatūras sarakstā noradīti 88 izmantotās literatūras avoti.
Abstract in English The given theses are dedicated to the development of relay protection and automation equipment test methods and means. Study actuality is associated with the Latvian energy efficient and sustainable operations, plans and development strategies, diversity in the field of energy. Analysis of Latvian energy transmission network relay protection and automation functioning statistic, as well as the existing test methods and equipment proved the efficiency and advantages of testing method, which is based on statistical approach and Monte-Karlo method. The structure of relay protection and automation terminal for using in Baltic countries is synthesized, as well testing equipment for electrical telecommunication channels is designed. The developed algorithms and equipment was used and installed on energy transmission grid for substations and power lines in Latvia. The results showed that used algorithms and methods were successful. Theses are written in Latvian language. It contains an introduction, Chapter 4, conclusions and recommendations and literature list. The work contains 58 images, 2 tables, for a total of 130 pages. Specify the list of 88 used literature sources.
Reference Silarājs, Mārtiņš. Methods and Means for Testing Relay Protection and Automation Complexes. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 130 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 14373