RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Determination of Transient Parameters of Asynchronous Motors Using Catalogue Data

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Asinhrono dzinēju pārejas procesu parametru noteikšana no katalogu datiem
Title in English Determination of Transient Parameters of Asynchronous Motors Using Catalogue Data
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jūlija Maksimkina
Andrejs Zviedris
Anatolijs Mahņitko
Keywords Asynchronous motor, transient process, slip, resistance, inductance
Abstract Dziļrievu un dubultrievu asinhrono dzinēju pārejas procesu korektos aprēķinos jāievēro rotora aktīvās un induktīvas pretestības atkarība no slīdes. Darbā izstrādāta metodika šo parametru noteikšanai, izmantojot informāciju par dzinēja nominālā, maksimāla un palaides momenta vērtībām, kā arī citiem lielumiem, kas doti dzinēju katalogā.
Abstract in English For correct analysis of the transient processes of asynchronous motors with deep-bar and double-cage rotor it is necessary to observe the dependence of rotor resistance and inductance from slip. The method of determination of this parameters has been worked out by using the information about nominal, maximal, minimal and starting torque values and other quantity given in catalogue of motors.
Reference Maksimkina, J., Zviedris, A., Mahņitko, A. Determination of Transient Parameters of Asynchronous Motors Using Catalogue Data. Power and Electrical Engineering. Vol.7, 2002, pp.10-15. ISSN 1407-7345.
Full-text
ID 15774