RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Electrochemical Disinfection of Water Using Titanium Oxide Ceramic Electrodes

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.04.2013 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ūdens elektroķīmiskā dezinfekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas elektrodus
Title in English Electrochemical Disinfection of Water Using Titanium Oxide Ceramic Electrodes
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Madars Reimanis
Keywords Titanium oxide ceramics ∙ Water electrolysis ∙ Water disinfection
Abstract Promocijas darbā, izmantojot vakuumā augstā temperatūrā aktivētus titāna oksīda keramikas elektrodus, izstrādāta efektīva bezreaģentu ūdens elektroķīmiskā dezinfekcijas metode, kas ir pielietojama lokālajām ūdens ņemšanas vietām, ārkārtas situācijās, un ūdens sagatavošanai speciālām vajadzībām. Ūdens elektrolīzes procesā, var veidoties pietiekams daudzums aktīvā hlora, lai ūdenī 15 minūšu laikā nodrošinātu pilnīgu galveno ūdens mikrobioloģiskā piesārņojuma indikatororganismu inaktivēšanu. Tai pašā laikā elektrolizētam hlorīda jonus saturošam ūdenim piemīt paliekošs dezinficējošs efekts, kas saglabājas vairākas dienas. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izveidots ūdens elektrolīzes procesu aprakstošs matemātiskais modelis un izstrādāta nepārtrauktas darbības ūdens dezinfekcijas iekārtas principiālā shēma. Literatūras apskatā apkopota un izvērtēta informācija par ūdens apstrādes metodēm laika periodā no 1958. līdz 2011. gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 124 lpp. Darbs satur 75 attēlus, 13 tabulas, 6 pielikumus, un tajā izmantoti 135 literatūras avoti.
Abstract in English In the dissertation, using titanium oxide ceramics electrodes activated in a vacuum at high temperature, an efficient electrochemical reagent free water disinfection method is worked out what is applicable to the local water intakes, emergencies, and water preparation for special needs. In the water electrolysis process, a level of active chlorine can be created that inactivate microbial water pollution indicatororganisms. At the same time electrolysed chloride ion-containing water has a lasting disinfecting effect that continues for several days. Based on the results of water electrolysis process, a descriptive mathematical model is created, and the continuous operation water disinfection unit principial scheme is designed. Literature review compiled and evaluated information about water treatment methods during the period from 1958 to 2011 year. Thesis written in Latvian, the work volume is 124 pages. The work contains 75 images, 13 tables, 6 attachments, and 135 references are used.
Reference Reimanis, Madars. Electrochemical Disinfection of Water Using Titanium Oxide Ceramic Electrodes. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 124 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 15783