RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Preparation of Extruded Titanium Oxide Ceramics

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 05.06.2013 14:00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar ekstrūzijas metodi formētas titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras un īpašību pētījumi
Title in English Preparation of Extruded Titanium Oxide Ceramics, Characterization of Structure and Properties
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Agnese Pūra
Keywords TITANIUM DIOXIDE, ADDITIVES, EXTRUSION, THERMAL TREATMENT, ELECTRIC PROPERTIES, THERMOELECTRIC PROPERTIES
Abstract Promocijas darbs veltīts elektrovadošas TiO2-x keramikas iegūšanai un tās īpašību pētīšanai atkarībā no tehnoloģiskajiem procesiem. Literatūras apskatā raksturotas TiO2 īpašības atkarībā no dažādiem parametriem, detalizēti pētot nestehiometrijas veidošanos un tās ietekmi uz elektriskajām īpašībām. Kā arī vienā no nodaļām aplūkots ekstrūzijas process un to ietekmējošie tehnoloģiskie faktori. Eksperimentālā darba pirmajā daļā aprakstīta optimāla ekstrūzijas masu sastāvu izveide, izmantojot TiO2 anatāza pulveri, piedevas (saistvielu, eļļu) un ūdeni. Kā arī veikta nekvalitatīvu produktu reciklēšana – tādā veidā izstrādājot bezatlikumu tehnoloģiju TiO2 keramikas izgatavošanā. Otrajā daļā izstrādāti termiskās apstrādes režīmi, ņemot vērā piedevu sadalīšanās temperatūras diapazonu, kristālisko struktūru maiņu no anatāza uz rutilu, kā arī keramikas saķepināšanas intervālu. Mainot termiskās apstrādes režīmus, iespējams iegūt mikrostruktūru ar dažādu graudu izmēriem un relatīvo blīvumu. Trešajā daļā pētītas elektriskās un termoelektriskās īpašības pēc TiO2 keramikas papildus apstrādes vakuuma apstākļos. Eksperimentālie rezultāti pierāda, ka mainot termiskās apstrādes parametrus, iespējams prognozēt potenciālo materiāla pielietojumu – kā elektrodu vai termoelektrisku materiālu.
Abstract in English In this work obtaining of electroconductive TiO2-x ceramics and the dependence of properties of these ceramics on technological processes is researched. The dependence of properties of TiO2 on various parameters, particularly the formation of non-stoichiometry TiO2 and its impact on electric properties of the ceramic, is discussed in literature review. One chapter of review of literature is dedicated to technology of extrusion process. In the first section of experimental part the development of optimal extrusion mass compositions is described. The extrusion mass contains TiO2 (anatase) powder, additives (binder, oil) and water. Low-quality products are recycled – waste-free manufacture of TiO2 ceramics has been developed. In the second section of experimental part thermal treatment conditions are researched, taking into account the temperatures at which additives are degraded, the temperature at which anatase phase converts to rutile phase and the sintering temperature interval. By changing the thermal treatment conditions it is possible to obtain ceramics with various grain sizes and relative density. In the third section of experimental part research the electric and thermoelectric properties of TiO2 ceramics after additional thermal treatment in vacuum conditions are presented. It was ascertained, that by changing the thermal treatment parameters it is possible to predict the application of obtained materials as materials for electrodes or thermoelectric materials.
Reference Pūra, Agnese. Preparation of Extruded Titanium Oxide Ceramics, Characterization of Structure and Properties. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 141 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 15914