RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Experimental and Analytical Research of Road Transport Mobile Wireless Network

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 10.10.2013 16:30, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes iela 12, Rīga, 102 auditorija.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Autotransporta mobilā bezvadu tīkla eksperimentālais un analītiskais pētījums
Title in English Experimental and Analytical Research of Road Transport Mobile Wireless Network
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jānis Jansons
Keywords V2I, WLAN, gooput, Estinet
Abstract Lai globāli un vietējā mērogā risinātu autotransporta plūsmas pieauguma radītās sekas, autotransporta nozarē nepieciešams ieviest augstās tehnoloģijas. Tāpēc autotransporta tīklošanas priekšizpēte ir aktuāla un to uzskata par jaunu izaicinājumu un iespējām gan zinātnei, gan auto industrijai. Jauno iniciatīvu galvenais uzdevums ir izveidot intelektuālu transporta sistēmu(ITS), kas, izmantojot sakaru un informācijas sistēmu risinājumus, ļautu samazināt autotransporta negatīvo ietekmi, palielinātu transportēšanas efektivitāti un nodrošinātu pasažieriem piekļuvi interneta resursiem. Moderno šūnu sakaru sistēmas teorētiskā lejupielāde ir līdz 150Mbit/s, bet praksē datu apmaiņa ir desmitiem reižu zemāka. Izmaksas ziņā pastāvīgi izmantot šādu sakaru sistēmas datu apmaiņu pakalpojumus ir vismaz četras reizes augstākas nekā stacionāru interneta pieslēgumiem. Tāpēc ir nepieciešami mobilo sakaru tehnoloģiskie risinājumi autotransporta vidē, kuri būtu plaši pieejami kā šūnu tīkli, izmaksas stacionāra interneta pieslēguma līmenī un caurlaidspēju augstāka nekā modernākajām šūnu sakaru sistēmām. Pateicoties vairākiem kopējiem industrijas, pētniecības, valdības un standartizācijas organizāciju centieniem, tika izveidots starptautisks standarts - IEEE802.11p [2], kas ir zināms kā bezvadu piekļuve autotransporta vidē. Standarta pamatā ir IEEE802.11a standarts ar divreiz zemāku caurlaidspēju. Šādas tehnoloģiskās izmaiņas palielināja bezvadu sakaru darbības rādiusu un mobilitāti, tostarp ir uzlabota noturība pret daudzstaru izplatīšanos un Doplera nobīdi. Uzlabotais standarts spēj darboties vienlaicīgi infrastruktūras (V2I) un ad-hoc (V2V) režīmos. Šādu izmaiņu dēļ netika saglabāta savietojamība ar bāzes standartu, līdz ar to nav zināms, cik plaši tas tiks izmantots un kādas būs iekārtu izmaksas. Turpretim, jaunāki bezvadu lokālā tīkla tehnoloģiskie risinājumi, tādi kā, piemēram, IEEE802.11n[3], var nodrošināt savietojamību ar iepriekšējiem standartiem, ir plaši pieejami un iekārtu izmaksas ir 10 -100 reizes zemākas nekā šūnu tīkliem. IEEE802.11g/n standartu sakaru risinājumi teorētiski nodrošina līdz 600Mbit/s augstu caurlaidspēju stacionāriem un lēni kustīgajiem lietotājiem, bet, neskatoties uz šo faktu, nav nekādu ierobežojumu šo standartu izpētīt autotransporta vidē.
Abstract in English To address globally and locally road traffic growth and its effects, it is necessary to involve the high technology in the auto industry. As a result vehicles networking feasibility studies are up to date, and are considered the new challenges and opportunities in both science and auto industry. The new initiative's main task is to create an intelligent transportation system (hereinafter - ITS), that using communication and information system solutions will be able to cut the negative impact of road transportation, to increase the transport efficiency and to provide passengers access to Internet resources. Modern cellular systems theoretical download speed is up to 150Mbps, but in practice the data exchange is ten times lower. The cost of constantly using the communication systems of data exchange service is at least four times higher than the fixed Internet connections. Therefore, it is necessary mobile technology solutions in vehicular environment, which will be widely available as cellular networks, the cost will be fixed Internet connection price range and the throughput will be higher than almost modern cellular systems provide. For vehicle networking is set up an international standard - IEEE802.11p [2], which is known as Wireless Access in Vehicular Environments. This standard has been created based on IEEE802.11a standard by reducing throughout two times and increasing distance up to four times for the primary be able to send short messages for road traffic safety and efficiency, while secondary to provide Internet access. Whereas latest wireless local area network technological solutions such as IEEE802.11n[3] can ensure compatibility with previous standards, are widely available and equipment costs are 10-100 times lower than cellular networks. IEEE802.11g/n standard communication solutions theoretically supports up to 600Mbps throughput for both stationary and slow-moving users, but despite this fact, there are no limitations to investigate these standards in a vehicular environment.
Reference Jansons, Jānis. Experimental and Analytical Research of Road Transport Mobile Wireless Network. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 146 p.
Summary in English Summary in English
ID 16632