RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Materials' Properties of Building Envelope on Indoor Climate

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 13.12.2013 14:00, Būvniecības fakultāte, Āzenes 16 - 252
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ēku norobežojošo konstrukciju materiālu īpašību ietekme uz mikroklimatu telpās
Title in English Influence of Materials' Properties of Building Envelope on Indoor Climate
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Baiba Gaujēna
Keywords Indoor air quality
Abstract Darbā tiek veikts plašs pētījums par siltumplūsma un gaiscaurlaidība ēku norobežojošajām konstrukcijām ar mērķi nodrošināt optimālu mikroklimatu telpās. Darbs sastāv no galvenajām 3 daļām – literatūras izpēte un aprēķina modeļa ārsienu konstrukciju īpašību procesu ietekmi uz telpas mikroklimatu, eksperimentāls pētījums un skaitliskā modeļa izstrāde. Promocijas darba pirmajā daļā tiek apskatīti iepriekš veiktie starptautiskie pētījumi par norobežojošām konstrukcijām un aprēķina metodoloģiju un esošie mitruma migrācijas un siltuma plūsmas aprēķina modeļi ārsienu norobežojošās konstrukcijās, kā arī veikta norobežojošo konstrukciju materiālu īpašību izpēte. Papildus tam tika veikts normatīvās dokumentācijas kritisks pārskats un tika definēts optimāla mikroklimata jēdziens. Pēc izpētītās informācijas tika precizēti uzdevumi, lai sasniegtu promocijas darba mērķi. Balstoties uz promocijas darbā veiktajiem pētījumu rezultātiem un ņemot vērā eksperimentāli iegūtos rezultātus un zināmās siltumtehnisko procesu aprēķinu metodes, tiek modelētas telpas ar galīgo elementu skaitliskās šķidrumu dinamikas datorprogrammas palīdzību, par galveno parametru izvēloties optimālu mikroklimatu telpās. Promocijas darba gaitā tika iegūti šādi rezultāti: • Izveidots un eksperimentāli pamatots siltuma plūsmas procesu aprēķinu modelis norobežojošās konstrukcijās. • Izstrādāti priekšlikumi izmaiņām Latvijas būvnormatīvā LBN 002–01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 231 „Ēku apkure un ventilācija”. • Izstrādāta un ar dinamiskās simulācijas programmu pierādīta norobežojošo konstrukciju pamatota būvmateriālu izmantošana dažāda tipa ēkās. Promocijas darba mērķis ir iegūt rezultātus, kuriem būtu zinātniska un praktiska pielietojamība, kā arī sniegt atbildes uz aktuāliem jautājumiem saistītiem ar optimāla mikroklimata nodrošināšanu ņemot vērā norobežojošo konstrukciju īpašības. Pētījumu pamatā ir zinātniski tehniskā hipotēze par ēku celtniecības un ekspluatācijas kvalitātes paaugstināšanas iespējām izmantojot konstrukcijas masivitātes īpašības.
Abstract in English The thesis constitutes an extensive study of heat flow and air permeability of building enclosures with an aim of ensuring optimal indoor microclimate. The thesis consists of three main parts: research of literature and a computational model regarding the effect of external wall structures on indoor microclimate, an experimental study, and the development of a computational model. The first part of the thesis examines earlier international studies regarding building enclosures and calculation methodology, and the existing moisture migration and heat flow calculation models for external wall structures, as well as the characteristics of building enclosure materials. In addition, a critical review of the regulatory documentation was conducted, and the concept of optimal microclimate was defined. The tasks for achieving the objective of the work were concretized in accordance with the researched information. Based on the results of the research conducted during the work and taking into account the experimentally obtained results and the known calculation methods of thermal engineering processes, rooms were modeled with the help of finite element computational fluid dynamics software, selecting optimal indoor microclimate as the main parameter. The following results were achieved in the course of the work: • A model for calculation of heat flow processes in building enclosures has been developed and experimentally substantiated. • Proposals have been developed for changes in the Latvian Construction Standard LBN 002-01 “Thermal Engineering of Building Envelopes” and LBN 231 “Heating and ventilation of buildings”. • Substantiated application of building enclosure materials in various types of buildings has been developed and proven with the help of dynamic simulation software. The objective of the thesis is to obtain results with scientific and practical application, as well as to provide answers to current questions related to ensuring optimal microclimate by taking into consideration the characteristics of building enclosures. The basis of the research is the scientific and technical hypothesis regarding the possibilities of increasing building construction and usage quality by taking advantage of the solidity characteristics of the structures.
Reference Gaujēna, Baiba. Influence of Materials' Properties of Building Envelope on Indoor Climate. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 138 p.
Summary in English Summary in English
ID 17441