RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human Induced Loads

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 07.02.2014 14:15, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, sēžu zālē
Publication language English (en)
Title in original language Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human Induced Loads
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Līga Gaile
Keywords LIGHT-WEIGHT LATTICE TOWERS, HUMAN INDUCED DYNAMIC LOADS, DYNAMIC RESPONSE, VIBRATION
Abstract Mūsdienās konstruktīvo būves risinājumu bieži vien nosaka ekspluatējamības (lietojamības) kritēriju izpilde. Vispārzināms, ka cilvēku aktivitāte (iešana, lēkšana, skriešana, vandālisms) var izraisīt gājēju tiltu, lokanu kāpņu, tribīņu un salīdzinoši vieglu pārsegumu manāmas svārstības. Arī režģoti skatu torņi ir pret gājēju slodzi jūtīga būve, kas iepriekš cilvēku – konstrukcijas dinamiskās mijiedarbības kontekstā nav pētīta. Tradicionāli šādām torņveida konstrukcijām dinamiskie aprēķini tiek veikti tikai, lai novērtētu vēja radīto iespaidu uz torņu svārstību amplitūdām vai izliecēm, jo šobrīd būvnormatīvos nav pieejami norādījumi vai rekomendācijas projektēšanai, kas attiecas uz lokanu torņu dinamiskās uzvedības paredzēšanu cilvēku radīto dinamisko iedarbju rezultātā. Promocijas darbs sastāv no trim galvenām daļām: literatūras apskata, uz kura pamata noformulēts promocijas darba mērķis un uzdevumi tā īstenošanai (1. Nodaļa); nodaļa, kas saistīta ar cilvēka pārvietošanās rezultātā radītu laikā mainīgu slodžu eksperimentālu noteikšanu un to aproksimāciju (2. Nodaļa); nodaļa, kas saistīta ar šo laikā mainīgo spēku pielikšanu režģotām skatu torņu konstrukcijām un to iespaida noteikšanu uz torņu svārstību amplitūdu (3. Nodaļa). Darba izstrādes laikā veikti vairāki eksperimentāli pētījumi, kas var tikt iedalīti divās grupās: 1) nepārtrauktas gājēju slodzes izmaiņas laikā noteikšana (continuous walking force history); 2) 19 skatu torņu dinamisko parametru noteikšana un svārstību rakstura pētīšana gājēju slodzes iespaidā, kā arī reālo torņa svārstību amplitūdu subjektīva novērtēšana. Teorētiskā daļā tiek analizēti parametri, kas ietekmē gājēju izraisītās torņu svārstību amplitūdas, dažādo laikā mainīgās slodzes komponenšu (harmoniku) ietekmi uz kopējām torņa svārstību amplitūdām, kā arī torņa svārstību amplitūdu atrašana no cilvēku grupas, kas pārvietojas pa torņa augstumu. Rezultātā tiek piedāvāta aprēķinu metodoloģija vieglas režģotas konstrukcijas torņu maksimālās svārstību amplitūdas noteikšanai apmeklētāju pārvietošanās iespaidā. Tā sevī ietver ieteikumus kādām konstrukcijām būtu jāņem vērā cilvēka radītās dinamiskās iedarbes, pieliktās slodzes un to novietojums, par aprēķinos izmantojamajiem parametriem, analītisku risinājumu sākotnējo projekta aprēķinu veikšanai, kā arī svārstību ierobežošanas kritērijus apmeklētāju labsajūtas uzlabošanai. Rezultātu atbilstība eksperimentāli izmērītiem svārstību paātrinājumiem apliecina piedāvātās aprēķinu metodikas pamatotību. Darbs satur 135 lappuses, 82 attēlus, 28 tabulas un literatūras sarakstu ar 136 nosaukumiem. Promocijas darbs uzrakstīts angļu valodā.
Reference Gaile, Līga. Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human Induced Loads. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 135 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 17814