RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Aspects of the Planning and Optimization of Electric Stations Operational Regimes under the Conditions of Market Economy

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.05.2014 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektrisko staciju režīmu plānošanas un optimizācijas aspekti tirgus ekonomikas apstākļos
Title in English The Aspects of the Planning and Optimization of Electric Stations Operational Regimes under the Conditions of Market Economy
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Renāta Varfolomejeva
Keywords electric station, optimization, regime management
Abstract Darbā tiek analizēti elektroenerģiju ražojošu uzņēmumu enerģijas un cenu pieteikuma veidošanas pamatprincipi un nopamatoti elektroenerģijas izsoles piedāvājumu un elektrostaciju režīmu izvēles algoritmi. Izstrādāti algoritmi optimālam jaudas un rezerves sadalījumam starp stacijām, ņemot vērā tehnoloģiskos un likumdošanas ierobežojumus. Tiek analizēti enerģijas tirgu organizācijas pamatprincipi, formulēts uzdevums stohastiskā formā, apskatītas optimizācijas uzdevuma atrisināšanas problēmas iespējamie vienkāršojumi, algoritmi un modeli. Apskatītas Latvijas energosistēmas īpatnības un energoražotāju ģenerācijas bloku modeļu identifikācijas iespējas un nepieciešamās informācijas esamība. Tiek analizēta arī viena no tradicionālākajiem un pieejamākajiem vietējā atjaunojamā energoresursa – mazo un vidējo upju ūdens enerģijas - izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Darbā izstrādāta datorprogramma, kas realizē autonomā režīmā strādājošas mazās hidroelektrostacijas (MHES) optimizācijas algoritmu. Programmā izmantotas speciālas aprēķinu procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra. Izmantojot kooperatīvo spēļu teoriju (Šeplija vērtību), ir pierādīta nepieciešamība MHES darba režīma regulēšana atbilstoši cenu izmaiņām elektroenerģijas tirgū.
Abstract in English The basic principles of the forming of prices proposal of the electric energy producing enterprises are analysed and the algorithms of the electric energy bid and power plant regime selection are reasoned in the work. It is developed an algorithm for the optimal power and reserve distribution among the stations taking into account the technological and legislation restrictions. The electric power market basic principles are analysed, the task in the stochastic form is formulated, the possible simplifications, algorithms and models of the optimization problem solution are considered. The fetuares of Latvian power system and electric energy producers generating blocking model indentafication possibility and necessary information existence are considered. Alongside with that the opportunity of utilization of one of the most traditional and accessible local renewable energy resources for Latvian power engineering - small and middle rivers hydro power - is also analysed. A program realising an optimization algorithm of small-scale hydropower plants (SHPP) operating in autonomous regime was developed. Special calculation procedures are required to be applied in the program, that are adaptive to particular restriction of the SHPP water pressure. The approbation of the algorithm was realised with the help of a particular SHPP optimization regime example. With the usage of the theory of cooperative games methodology (Shapley value) is proved the necessity to regulate the SHPP working regime according to the prices changes in the electric market.
Reference Varfolomejeva, Renāta. The Aspects of the Planning and Optimization of Electric Stations Operational Regimes under the Conditions of Market Economy. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 147 p.
Summary in English Summary in English
ID 18202