RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Digital Medical X-Ray Device Radiation Stability Evaluation Method

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 10.06.2014 15:00, TMF, Ezermalas iela 6, 405.auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Digitālās medicīniskas rentgeniekārtas starojuma stabilitātes novērtēšanas metode
Title in English Digital Medical X-Ray Device Radiation Stability Evaluation Method
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Lada Bumbure
Keywords Radiation stability
Abstract Promocijas darbs tika veltīts jaunajai digitālajā radiogrāfijā starojuma stabilitātes novērtēšanas metodei. Digitālā rentgenattēla kvalitāte ir atkarīga gan no nrentgenkūļa parametriem: spektrs, plūsma, gan no rentgenstarojuma ekspozīcijas. Rentgenkūļa parametrus nodrošina Rentgenspuldzes strāva un augstspriegums. Rentgenattēla kvalitāte ir atkarīga no rentgenstaru kūļa homogenitātes, ko reģistrē detektors. Tāpēc dozas sadalījums detektora plaknē raksturo rentgenkūļa plūsmas homogenitāti, bet sumārais signāls, ko uztver detektors ir tieši proporcionāls dozai, ko piegādā rentgenkūlis. Tā kā rentgenfotonu statistiskais sadalījums laikā pakļaujas Puasona likumam, signāla sadalījums detektora pikseļu matricā raksturos rentgenfotonu sadalījumu. Šī hipotēze tika pārbaudīta. Darbā tika veikti eksperimentālie pētījumi, kas liecinaja hipotēzes labā. Statistisko datu verifikācijai tika izmantots Kolmogorova-Smirnova kritērijs (ticamība 95%) un Fišera kritērijs. Darba rezultātā tika izstrādāta un aprobēta jauna metode digitālā rentgenkūļa starojuma stabilitātes novērtēšanai. Metode ir aprobeta uz 7 digitālās radiogrāfijas iekārtām (6 medicīnas iestādēs). Rezultāti ir publicēti 9 zinātniskajos rakstos, 4 tēzēs un prezentēti 13 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Darbs satur 98 lpp. Darbā iekļauti 53 attēli un 12 pielikumi.
Abstract in English The doctoral thesis was devoted to develop new stability assessment method of x-ray beam in digital radiography. Digital X-ray quality is dependent on both the x-ray beam parameters and exposure. The parameters of an x-ray beam were provided by an x-ray tube current and high voltage. X-ray image quality is dependent on the absorbed dose in the detector. Therefore, the dose distribution in the detector plane characterizes a x-ray beam flow homogeneity, but summary signal picked up by the detector is directly proportional to the dose delivered by x-ray beam. As x-ray photons statistical distribution in time follows the Poisson law, the signal distribution in detector’s pixel matrix is characterized by x-ray photons distribution. This hypothesis was tested. The results of an experimental research showed that hypothesis is wright. The statistical data were verificated by the Kolmogorov-Smirnov criterion (the reliability of 95%) and the Fisher criterion. In the result of the work a new stability assessment method of x-ray beam in digital radiography was developed and tested. The measurements associated with the task of the work were performed in 6 medical institutions using 7 different digital x-ray devices. The results of the work are published in 9 scientific publications and 4 abstracts, as well as presented on 13 international scientific conferences. The work has 98 pages. The work includes 53 figures and 12 attachments.
Reference Bumbure, Lada. Digital Medical X-Ray Device Radiation Stability Evaluation Method. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 98 p.
Summary in English Summary in English
ID 18259