RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Properties of Amorphous Organic Materials for Potential Applications in Photonics and Optoelectronics

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.06.2014 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 7, 272. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības
Title in English Synthesis and Properties of Amorphous Organic Materials for Potential Applications in Photonics and Optoelectronics
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Kaspars Traskovskis
Keywords MOLECULAR GLASSES, GLASS TRANSITION TEMPERATURE, AZOCHROMOPHORES, BENZYLIDENE-1,3-INDANEDIONE, ORGANIC CHROMOPHORES, NON-LINEAR OPTICAL EFFECT, HOLOGRAPHIC RECORDING
Abstract Darbā prezentēta jauna molekulāro stiklu jeb zemas molmasas amorfu fāzi veidojošu organisko savienojumu iegūšanas strukturālā pieeja, kas ļauj iegūt fotonikā izmantojamus materiālus. Metode balstīta uz trifenilmetoksi-, trifenilsililoksi- vai 1,1,1-trifenilpentilaizvietotāju kovalentu ievadīšanu relatīvi zemas molmasas savienojumos. Stiklveida fāzi veidojoši savienojumi iegūti no strukturāli atšķirīgiem polāriem „donors- π elektronu tilts- akceptors” tipa hromoforiem: azobenzoliem, stilbēna atvasinājumiem, poliēniem, kā arī pārejas metālu kompleksiem. Atkarībā no struktūras, iegūto materiālu stiklošanās temperatūra ir 50-120° C robežās. Sintezētajiem materiāliem veikta to gaismas absorbcijas un termoplastisko īpašību raksturošana. Materiālu praktiskais pielietojums demonstrēts, veicot ar tiem nelineāri optiskā efekta, kā arī hologrāfiskā ieraksta eksperimentus. Plašais sintezēto struktūru apjoms ļāvis veikt būtiskus secinājumus par materiālu struktūras un to fizikālo parametru kopsakarībām. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tā apjoms ir 153 lapaspuses. Tas satur 76 attēlus, 8 tabulas un 11 pielikumus. Darbā citēti 149 literatūras avoti.
Abstract in English A new structural approach to obtaining glassy, low-molecular organic materials or molecular glasses suitable for photonic applications has been presented. The method is based on a covalent introduction of triphenylmethoxy, triphenylsilyl or 1,1,1-triphenylpentyl modifying groups to different low-molecular compounds. Amorphous materials have been obtained from structurally different polar donor-π bridge-acceptor type chromophores: azobeneznes, stilbenes, polyenes and also transition metal complexes. Glass transition values of materials vary in the range of 50-120° C depending on structure. Light absorption and thermoplastic properties of materials were characterized. The practical application of materials was demonstrated by carrying non-linear optical and holographic recording experiments. The wide structural selection of synthesized compounds allowed establishing several important relations between structure of materials and their physical properties. The thesis is written in Latvian on 153 pages, contains 76 figures, 8 tables. 11 Supplements are given; 149 literature references are cited.
Reference Traskovskis, Kaspars. Synthesis and Properties of Amorphous Organic Materials for Potential Applications in Photonics and Optoelectronics . PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 153 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 18286