RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Controlled Release Drug Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 17.09.2014 15:00, MLĶF, konferenču zāle (272. telpa), P.Valdena ielā 3.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes
Title in English Controlled Release Drug Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Arita Dubņika
Keywords SILVER DOPED HYDROXYAPATITE, DRUG DELIVERY SYSTEMS, LIDOCAINE, DEXAMETHASONE, POROUS CERAMICS
Abstract Promocijas darbā izstrādāta metode sudrabu saturoša hidroksilapatīta iegūšanai, izmantojot dažādus reaģentus. Iegūtajiem materiāliem noteiktas un salīdzinātas fizikālās un ķīmiskās īpašības, un no tiem sagatavotas porainas un blīvas keramiskās pamatnes. Keramiskām sudrabu saturoša hidroksilapatīta pamatnēm noteiktas mehāniskās īpašības, fāžu sastāvs, kā arī sudraba jonu izdalīšanās kinētika viena gada ietvaros. Pētīta pamatņu antibakteriālā iedarbība atkarībā no pamatnes iegūšanas tehnoloģijas, sudraba satura un augsttemperatūras apstrādes. Pamatnes modificētas ar nātrija algināta un/vai hitosāna pārklājumiem un farmaceitiski aktīvajām vielām – lidokaīna hidrohlorīdu vai deksametazona nātrija fosfātu, kontrolētu zāļu piegādes sistēmu izveidei. Pētīta polimēra pārklājuma un pamatnes iegūšanas tehnoloģijas ietekme uz medikamentu izdalīšanās kinētiku. Variējot polimēra pārklājumu veidus, medikamenta ievadīšanas un pamatnes sagatavošanas tehnoloģijas, iegūtas kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas, no kurām medikamenti izdalās 3 līdz 14 dienu periodā. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1964. – 2014. gadam t.sk. par hidroksilapatītu un aizvietotajiem hidroksilapatītiem, to sastāvu un īpašībām, lidokaīna hidrohlorīdu un deksametazona nātrija fosfātu, kā arī zāļu piegādes sistēmām, to īpašībām un izveidi uz poraina hidroksilapatīta bāzes. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti izmantotie materiāli un aprīkojums, noskaidrotas sakarības starp sudraba saturošā hidroksilapatīta pamatņu iegūšanas metodēm un to īpašībām. Izstrādāta sudrabu saturošā hidroksilapatīta iegūšanas tehnoloģijas shēma. Sagatavotas kontrolētas zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes un izvērtētas to īpašības. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 157 lpp. Darbs satur 74 attēlus, 21 tabulu, 2 pielikumus un tajā izmantoti 175 literatūras avoti.
Abstract in English In the Doctoral thesis the methods and technological processes of silver doped hydroxyapatite preparation from different raw materials were developed. Physical and chemical properties of obtained materials were determined and compared. Obtained material was used to prepare dense and porous scaffolds. Mechanical properties, phase composition and silver ion release kinetics were determined for ceramic silver doped hydroxyapatite scaffolds within one year period. Antibacterial effect depending on the scaffold preparation technology, silver content and high-temperature treatment was studied. For controlled drug delivery system development scaffolds were modified with sodium alginate and/or chitosan coatings and active pharmaceutical ingredients – lidocaine hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate. The effect of polymer coating and scaffold preparation technology towards release kinetics of drugs was investigated. By varying the polymer coating types, drug introduction and scaffold preparation technology, controlled release drug delivery systems were obtained. Controlled drug release was achieved for 3 to 14 day period. In the literature overview, information regarding the period of time from 1964 to 2014 is summarized in areas including hydroxyapatite, substituted hydroxyapatites, their phase composition and properties, lidocaine hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate, as well as drug delivery systems, their properties and development on the basis of hydroxyapatite. In the experimental part of the thesis, the used materials and equipment are described, and the interconnection between the preparation technology and properties of the silver doped hydroxyapatite scaffolds is established. Technological process scheme of silver doped hydroxyapatite is developed. Controlled drug delivery systems on the basis of silver doped hydroxyapatite are prepared and their properties evaluated. The Doctoral thesis is written in the Latvian language, its volume is 157 pages. The thesis contains 74 figures, 21 tables, 2 annexes, and 175 literature sources.
Reference Dubņika, Arita. Controlled Release Drug Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 157 p.
Summary in English Summary in English
ID 18678