RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Power Supply Optimization for the Sustainable Economic Development of a State

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektroapgādes attīstības optimizācija ilgtspējīgai valsts ekonomiskai attīstībai
Title in English Power Supply Optimization for the Sustainable Economic Development of a State
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform None
Authors Māris Balodis
Remigijs Počs
Māris Kuņickis
Keywords Energoapgāde, ekonomika, optimizācija, metodes
Abstract Mazāko izmaksu plānošana enerģētikā joprojām ir svarīga energokompānijām, patērētājiem un visai sabiedrībai. Mūsdienu plānošanas metodes pamatojas uz speciāliem matemātiskiem modeļiem. Vairākas no šīm programmām tiek izmantotas Latvijā (WASP, UPLAN, MESSAGE, MARKAL). Šie instrumenti ir ļoti piemēroti, lai izstrādātu ilgtermiņa attīstības scenārijus. Šībrīža aktualitātes ir resursu cenu straujas izmaiņas, tirgus paplašināšana veidojot jaunus starpsavienojumus, kā arī jautājumi par sinhronizāciju ar citiem reģioniem. Tās nosaka nepieciešamību pārskatīt prognozes un scenārijus.
Abstract in English The planning of least-cost investments in energy sector continues to be important issue for the utilities, consumers and the whole society. The contemporary planning methods are based on special mathematic models. Some of these programmes are used in Latvia (WASP, UPLAN, MESSAGE, MARKAL). These tools are very effective for elaborating long-term development scenarios. Current urgencies are fast changes of prices of commodities, market expansion using new interconnections as well as challenges of synchronization with other regions. These define the necessity to revise forecasts and scenarios.
Hyperlink: http://85.254.195.140/images/stories/arhivs/2015/elektroapgades_attistiba.pdf 
Reference Balodis, M., Počs, R., Kuņickis, M. Elektroapgādes attīstības optimizācija ilgtspējīgai valsts ekonomiskai attīstībai. Enerģija un Pasaule, 2015, No. 1, pp.30-35. ISSN 1407-5911.
ID 20211