RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Measurement Force and Surface Roughness Influence on Measurement Precision of Linear Dimensions of Components from Highly Elastic Materials

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 26.05.2015 15:00, Ezermalas iela 6k - 405. aud., Rīga
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti
Title in English Measurement Force and Surface Roughness Influence on Measurement Precision of Linear Dimensions of Components from Highly Elastic Materials
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Anita Avišāne
Keywords Metroloģija, Elastīgu materiālu deformācijas, Virsmas raupjums
Abstract Promocijas darbā „Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti” pētīta mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz lineāro izmēru mērījumu precizitāti augsti elastīgu materiālu detaļām, izmantojot 3D virsmas pamatprincipus. Pamatota 3D virsmas parametru un modeļa izvēle elastīga kontakta aprēķina gadījumā. Veicot eksperimentālus mērījumus iegūta principiāla teorijas un eksperimentu sakritība. Izstrādāta augsti elastīgu materiālu detaļu mērīšanas un piemērotu instrumentu izvēles metodika. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un satur 92 lappuses, ievadu, 7 nodaļas, noslēgumu, informācijas avotu sarakstu, 2 pielikumus, 18 tabulas un 35 attēlus.
Abstract in English The measurement of force and surface roughness influence on the size of the linear measurement accuracy of components with a highly flexible material using 3D surface fundamentals is studied in Doctoral thesis “Measurement Force and Surface Roughness Influence on Measurement Precision of Linear Dimensions of Components from Highly Elastic Materials”. There is also a well-founded 3D surface parameters and model selection elastic contact calculated in the case. During experimental measurements obtained principal theories and experiments coincidence. Selection methodology of a highly flexible material component and a suitable measuring instrument was developed as well. The thesis is written in Latvian and includes 92 pages, introduction, 7 chapters, conclusion, a list of information sources, 2 annexes, 18 tables and 35 pictures.
Reference Avišāne, Anita. Measurement Force and Surface Roughness Influence on Measurement Precision of Linear Dimensions of Components from Highly Elastic Materials. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 92 p.
Summary in English Summary in English
ID 20302