RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Analysis and Prediction Methods of Indoor Air Quality

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 29.05.2015 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 16/20, 250. auditorijā.
Publication language English (en)
Title in original language Analysis and Prediction Methods of Indoor Air Quality
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Jurģis Zemītis
Keywords ventilācija, gaisa kvalitāte, mitrums, CO2, prognozēšana
Abstract Spēkā esošie pielietotie normatīvi nosaka nepieciešamību ventilācijas gaisa daudzumu aprēķināt atbilstoši noteiktām gaisa apmaiņas kārtām atkarībā no telpas izmantošanas veida un komforta līmeņa, neņemot vērā to, ka ventilācijai ir jānodrošina noteikti telpas gaisa kvalitātes parametri. Tai pat laikā, būtu ieteicams katrā aplūkojamajā gadījumā noteikt optimālo ventilācijas gaisa daudzumu, lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa kvalitāti izmantojot minimālus gaisa daudzumus. Tādejādi tiktu samazināts enerģijas patēriņš ventilācijas sistēmu darbībai un apkures jauda šī gaisa piesildīšanai. Promocijas darba ietvaros ir izstrādāta jauna aprēķina metode dinamiski mainīgu iekštelpu gaisa kvalitātes parametru noteikšanai, kura balstās uz āra gaisa parametriem, piesārņotājiem iekštelpās, ēkas tilpumu un gaisa apmaiņas lielumu. Darba ietvaros ir veikti iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāju mērījumi biroja un dzīvojamajās ēkas un noteikta izstrādātās metodes precizitāte salīdzinot teorētiski prognozētos rezultātus ar reāli izmērītajiem. Papildus darbā ir atspoguļoti iegūtie rezultāti par mitruma avotu lielumu no dažāda tipa sadzīves avotiem. Iegūtie rezultāti parādīja, ka izstrādātā metode ir pielietojama precīzai CO2 koncentrācijas prognozēšanai, bet relatīvā mitruma dinamiskai noteikšanai ir nepieciešams koriģēt metodi katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā ēkas tipu un mitruma absorciju/desobrciju ikeštelpu elementos. Daži no izstrādātās metodoloģijas praktiskajiem pielietojumiem ietver iespēju projektētājiem ar tās palīdzību noteikt optimāli minimālo ventilācijas gaisa daudzumu, atkarībā no nepieciešamajiem telpas gaisa kvalitātes rādītājiem, tādejādi samazinot ēkas enerģijas patēriņu kā arī apsaimniekotāji ar to var paredzēt telpas gaisa kvalitāti raksturojošo parametru lielumus pie mainīgiem ventilācijas gaisa daudzumiem. Doktora darbs ir rakstīts angļu valodā un satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 48 attēlus un ir uz 96 lpp. Izmantoti 92 literatūras avoti. Promocijas darba rezultāti ir ziņoti 16 starptautiskās konferencēs un publicēti 20 zinātniskajās publikācijās.
Reference Zemītis, Jurģis. Analysis and Prediction Methods of Indoor Air Quality. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 96 p.
Summary in English Summary in English
ID 20308