RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.06.2015 15:00, RTU, Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6, 405. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Dmitrijs Merkulovs
Keywords refrakcijas indekss, refraktometrs, optiskais elements, lāzers
Abstract Šis darbs veltīts jauna veida refraktometra izstrādei un tā praktiskās pielietošanas metodoloģijai. Pēdējos gados pieaug pieprasījums pēc precīzas un operatīvas dažādu šķīdumu komponenšu koncentrācijas noteikšanas, pielietojot refrakcijas indeksa (RI) mērījumus ķīmiskos un fizikālos pētījumos, pārtikas ražošanas tehnoloģijā, materiālu apstrādē, medicīniskajā diagnostikā, apkārtējās vides piesārņojumu mērīšanā, sabiedrības drošības nodrošināšanā un daudzās citās sfērās. Cilindriskās šūnas refraktometriem tika izstrādāts jauns fizikāls RI mērījumu paņēmiems. Darbā piedāvāta jauna pieeja refraktometra atskaites punkta noteikšanai, tādējādi uzlabojot mērījumu rezultātu nolasīšanas viennozīmīgumu. Izstrādāta jaunā refraktometra kalibrēšanas metodika un metodoloģija šķīdumu sastāva mērīšanai. Pirmo reizi cilindriskās šūnas refraktometriem tika ievērojami uzlabota mērījumu izšķirtspēja, sasniedzot 10-5 RI un teorētiski pierādīta iespēja panākt mērījumu izšķirtspēju līdz 10-7 RI . Disertācija sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un tā ir uzrakstīta uz 118 lapām, satur 52 zīmējumus, 9 tabulas, 116 atsauces un 10 papildinājumus. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Reference Merkulovs, Dmitrijs. Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 118 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 20445