RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Management System of Energy Efficient Processes in Latvia

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 27.06.2015 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomē «RTU P-09», Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā
Title in English Development of Management System of Energy Efficient Processes in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.6 Political science
Authors Gita Actiņa
Keywords Energoefektivitātes reģionālā plānošana, energoefektīvo procesu vadība, ES direktīva 2012/27/ES,
Abstract Promocijas darbs “Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā” ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā Latvijas Republikas ekonomikas zinātņu grāda iegūšanai. Promocijas darba zinātniskie vadītāji ir profesore Dr. oec. Ineta Geipele un profesors Dr. habil. sc. ing. Namejs Zeltiņš. Promocijas dara mērķis ir izpētīt energoefektivitātes vadības procesu teorētiskās pamatnostādnes, energoefektivitātes procesus ietekmējošos faktorus Latvijā un to ietekmi uz Latvijas enerģētikas politikas mērķiem un attīstības virzienu, kā rezultātā attīstīt energoefektīvo procesu vadības sistēmas modeli reģionālās plānošanas līmenim un izstrādāt energoefektīvo procesu vadības sistēmas izveides metodoloģisko risinājumu. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, 10 pielikumiem. Pētījumā ir izmantoti 236 literatūras un citi informācijas avoti. Darbā ir iekļauti 35 attēli un 14 tabulas. Promocijas darba ievadā tiek raksturota izvēlētās tēmas aktualitāte, izvirzīta pētījuma hipotēze, definēti darba mērķa sasniegšanai risinātie uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, pētījuma metodoloģiskais pamatojums, pētījumu periods un darba ierobežojumi, raksturota pētījuma teorētiskā nozīme un zinātniskā novitāte, kā arī pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais lietojums. Promocijas darba pirmā nodaļa veltīta energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstības teorētisko aspektu izpētei. Otrā nodaļa veltīta enerģētikas nozares attīstības un Latvijas energoefektīvo procesu vadības analītiskajam raksturojumam. Trešajā nodaļā raksturots energoefektīvo procesu vadības sistēmas modelis un energoefektīvo procesu vadības sistēmas izveides metodoloģija. Promocijas darba nobeigumā sniegti secinājumiem un priekšlikumi energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstības veicināšanai, pastāvošo problēmu risināšanai, akcentējot reģionālās energoefektīvo procesu vadības sistēmas nozīmīgumu.
Abstract in English Doctoral Thesis “Development of Management System of Energy Efficient Processes in Latvia” is an individual scientific research developed at the Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management of the Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics of the Faculty of Engineering Economics and Management, Riga Technical University in order to confer doctoral degree in economics of the Republic of Latvia. Scientific suoervisors of the Doctoral Thesis are professor, Dr.sc.oec. Ineta Geipele and professor, Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš. The aim of the Doctoral Thesis is to study the theoretical guidelines of energy efficiency management processes, the factors affecting processes of energy efficiency in Latvia and their impact on targets and directions of Latvia’s energy policy development, resulting in to development of a energy efficient process management system model for regional planning level in Latvia, and to develop a methodological solution for the creation of energy efficient process management system. The Thesis consists of an introduction, 3 chapters, 9 sub-chapters, conclusions and proposals, bibliography with 236 reference sources, as well as of 10 annexes. The Thesis includes 35 figures and 14 tables. Introduction of Doctoral Thesis describes the topicality of the research, defines hypothesis, tasks to achieve the aim of the Doctoral Thesis, identifies an object and subject, describes the theoretical background and research models applied, research period and work restrictions, discovers theoretical significance and scientific novelty as well as practical application. The first chapter of the Doctoral Thesis is devoted to the coverage of theoretical aspects of the management system of energy efficient processes. The second chapter is dedicated to energy sector development and the analytical characteristic of the management of energy efficient processes in Latvia. The third chapter describes the model of the management system of energy efficient processes and the methodology of developing the management system of energy efficient processes. Final part of the Doctoral Thesis contains conclusions and proposals for encouraging the development of management system of energy efficient processes to solve the existing problems, with an emphasis on the significance of the management system of the energy efficient processes at planning region level in Latvia.
Reference Actiņa, Gita. Development of Management System of Energy Efficient Processes in Latvia . PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 234 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 20446