RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Education Demand and Offer Information Monitoring System’s Model

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 23.09.2015 14:30, Meža iela 1/3, 202. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma informācijas monitoringa sistēmas modeļa izstrāde
Title in English Development of Education Demand and Offer Information Monitoring System’s Model
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Pēteris Rudzājs
Keywords Monitorings, izglītības pieprasījuma un piedāvājuma informācija, sistēmas modelis
Abstract Dažādos informācijas avotos gan publiskajā globālajā tīmeklī, gan organizāciju datu bāzēs ir nozīmīga un atkārtoti izmantojama informācija. Mūsdienās ir tendence šo informāciju izmantot automatizētos informācijas apstrādes risinājumos. Informācijas apstrādē parasti tiek veiktas aktivitātes, kuras var iedalīt četrās galvenās grupās, proti, informācijas iegūšana, analīze, lēmumu pieņemšana un lēmumu īstenošana. Taču informācijas apstrādes procesa pilnīga automatizācija praksē ne vienmēr ir nepieciešama vai iespējama, un tā rezultātā procesa aktivitāšu realizācijā ir iespējama automatizācijas pakāpju dažādība. Promocijas darbā ir pētīts informācijas apstrādes process, kas saistīts ar izglītības jomu un paredzēts sistēmiskai izglītības pieprasījuma un piedāvājuma novērošanai. Šim nolūkam promocijas darbā ir izstrādāts izglītības pieprasījuma un piedāvājuma informācijas monitoringa sistēmas (VIPPIMON) modelis, iekļaujot šādus apakšmodeļus: pamata servisu modeli, pamata servisu plūsmu modeli, uz promocijas darbā paplašinātu iezīmju modeli balstītu sistēmas funkcionālās struktūras dažādības modeli, kā arī sistēmas uzvedības dažādības modeli. Lai nodrošinātu apakšmodeļu saskaņotību tika izstrādātas metodes iezīmju modeļa izveidošanai un mērķorientētai servisu kompozīcijai. VIPPIMON modeļa novērtēšanai ir izstrādātas divas modeļa implementācijas sistēmās, proti, EduMON portāla un KIVIS rīka programmatūras prototipos. Šo sistēmu nodrošinātie servisi sekmē izglītības pieprasījuma un piedāvājuma informācijas (IPPI) monitoringā ieinteresēto pušu mērķu sasniegšanu, proti, sistēmisku IPPI stāvokļa un IPPI atbilstības monitoringu. Promocijas darba rezultāti ir atspoguļoti 20 zinātniskajos rakstos un par tiem ir ziņots 12 dažādās starptautiskās konferencēs. Darbā ir 5 nodaļas, secinājumi, literatūras avotu saraksts un pielikumi. Tajā ir 140 lappuses, 49 attēli un 14 tabulas pamattekstā, 158 nosaukumu literatūras sarakstā un 6 pielikumi.
Abstract in English Variety of information sources both in the World Wide Web and in specific data bases inside organizations contain valuable and reusable information. Nowadays there are trends to use this existing information in automated information processing solutions. Information processing usually consists of activities, which can be classified in four main groups, namely, information acquisition, analysis, decision making and decision implementation. However, in practice the full automation of activities is not always necessary or possible. This leads to the situation where in the process of information processing the activities are with different automation levels. Research in the thesis is done in the context of information processing in education domain designated for systemic education demand and offer (edu d/o) information monitoring. For this purpose in the thesis the edu d/o information monitoring system’s model was developed including the following sub-models: base service model, base service flow model, system’s functional structure variability model (based on feature model extended in the thesis), and system’s behavior variability model. To ensure the alignment of sub-models methods for feature model design and intention oriented service composition were developed. The edu d/o information monitoring system’s model was evaluated by two implementations in software prototypes, namely, EduMON portal and KIVIS tool. Services operated by these systems foster the achievement of stakeholder goals for edu d/o information status and correspondence monitoring. The results of the thesis are published in 20 international scientific publications and presented in 12 international conferences. The doctoral thesis includes 5 sections, main results and conclusions section. It consists of 140 pages, 49 figures and 14 tables in the main text, 6 appendices. The bibliography contains 158 references.
Reference Rudzājs, Pēteris. Development of Education Demand and Offer Information Monitoring System’s Model. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 140 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 20674