RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Effect of Mullite-Forming Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramics

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 02.12.2015 15:00, Paula Valdena iela 3/7, Rīga, LV-1048, 272. telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām
Title in English The Effect of Mullite-Forming Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Ieva Zaķe-Tiļuga
Keywords Poraina keramika, alumīnija oksīds, mullīts, mehāniskās īpašības, siltumvadītspēja
Abstract Promocijas darbā “Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām” pētīta ķīmiskā sastāva un dispersitātes ziņā atšķirīgu mullītu veidojošu piedevu ietekme uz augsti porainas (šķietamā porainība >50%) Al2O3 keramikas mehāniskajām, termiskajām un keramiskajām īpašībām. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām (Literatūras apskats, Metodika un Eksperimentālā daļa). Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1924. gada līdz 2015. gadam par galvenajām porainas keramikas izmantošanas iespējām, porainas keramikas iegūšanas metodēm, plašāk izmantotajiem Al2O3 kompozītmateriāliem un Al2O3 keramikas mehānisko un termisko īpašību uzlabošanas iespējām. Otrajā nodaļā aprakstīti materiāli un metodes, kas izmantoti promocijas darba mērķi sasniegšanai. Darba eksperimentālajā daļā pētītas mullītu veidojošu piedevu (mikroizmēra SiO2 un SiC, kā arī SiC, Si3N4 un Si3N4 Al2O3 Y2O3 nanopulveru) ietekme uz porainas Al2O3 keramikas mehānisko izturību, termiskā trieciena izturību, siltumvadītspēju un tās atkarību no temperatūras. Darbā skaidrota arī saistība starp pētīto materiālu mikrostruktūru un iepriekš minētajām īpašībām. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 149. lpp. Darbs satur 59 attēlus, 9 tabulas, 27 vienādojumus, 5 pielikumus un tajā izmantoti 245 literatūras avoti.
Abstract in English The doctoral thesis “The effect of mullite-forming additives on the properties of porous alumina ceramics” researches the impact of mullite-forming additives of different chemical compositions and dispersity rates on the ceramic, mechanical, and thermal properties of highly porous (apparent porosity >50%) Al2O3 ceramics. The doctoral thesis consists of an introduction, three main chapters (Literature Review, Materials and Methods, Experimental Results and Discussion), conclusions, a list of sources used, and appendices. The literature review, covering a period from 1924 till 2015, summarises information on the main uses and fabrication methods of porous ceramics, the widely used Al2O3 composite materials, and the possibilities for improvement of the mechanical and thermal properties of Al2O3 ceramics. The second chapter describes the materials and methods used to achieve the aims of the doctoral thesis. The experimental part studies the effect of mullite-forming additives (micro-sized SiO2 and SiC and SiC, Si3N4, Si3N4 Al2O3 Y2O3 nanopowders) on the bulk density, apparent porosity, mechanical strength, thermal shock resistance and thermal conductivity (including its dependence on the temperature) of porous Al2O3 ceramics. The relation between the microstructure of the materials and the properties mentioned above is also explained. The doctoral thesis is written in Latvian and is 149 pages in length. The thesis contains 59 figures, 9 tables, 27 equations, and 5 appendices, and there are 245 sources of reference used.
Reference Zaķe-Tiļuga, Ieva. The Effect of Mullite-Forming Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramics. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 149 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 21063