RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Methods of Calculation of Electric Distribution Network Reliability and Their Realisation

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 11.02.2016 12:00, EEF, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektrosadales tīklu drošuma aprēķina metodes un to realizācija
Title in English Methods of Calculation of Electric Distribution Network Reliability and Their Realisation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Laila Zemīte
Keywords sadales tīkls, modelēšana, elektroapgādes drošums
Abstract Promocijas darbā pētīts elektroapgādes drošums un elektroapgādes atslēgumu rezultātā radītie zaudējumi 20 kV sadales tīklā, izstrādāta metodika elektroapgādes drošuma un atslēgumu radīto zaudējumu aprēķinam un veikti elektroapgādes drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķini. Darbā analizētas elektroapgādes drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķina metodes, aprakstīta elektroapgādes tīklu atslēgumu novēršanas secība un ilgums, dažādu elementu atslēgumu ilgums un biežums, analizēta un strukturizēta Latvijas sadales tīklu atslēgumu novēršanas secība un veikta atslēgumu ilgumu varbūtību sadalījumu atbilstības hipotēžu pārbaude. Gadījumu izpētē izmantotas reāla tīkla struktūras un tīkla datu modelis. Izstrādāto metodiku var izmantot atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķināšanā, ņemot vērā lietotāju ienākumus, kapitālieguldījumus un elementu uzturēšanas izmaksas. Izstrādātie tīkla modeļi, kā arī drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķināšanas metodes ir piemērojamas tīkla daudzkritēriju analīzē. Piedāvātie drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķina algoritmi izstrādāti uz Montekarlo modelēšanas, ģenētiskā algoritma bāzes un lietojot nepiegādātās elektroenerģijas cenas aprēķinu. Ar ģenētiskā algoritma metodes palīdzību veikta elektroapgādes sekcionējošo elementu optimālā skaita un izvietojuma izvēle, ņemot vērā daudzkritēriju analīzē definētos ierobežojumus. Darbā parādīts, ka jaudas slēdžu un atdalītāju skaits un izvietojums ir svarīgs, bet palielināts jaudas slēdžu un/vai atdalītāju skaits vai neatbilstošs izvietojums var nenodrošināt iespējamos tautsaimniecībai prognozētos ieguvumus.
Abstract in English In the doctoral thesis the author made an evaluation of power supply reliability and outage costs in 20 kV distribution network, developed a methodology for calculation of the reliability of electricity supply and calculation of losses as well as calculation of losses resulted from network disconnection and reliability of power supply. The evaluating methods of the reliability and outage costs of the power supply were analyzed as well. The paper describes the restoration sequence and the duration of an electricity interruption in a distribution system, the frequency of interruptions and the duration of different components. The sequence of the prevention of disconnections in Latvian power supply distribution network are analyzed and structured, as well as the testing of the compliance of the hypotheses of disconnections probability duration is also carried out in the paper. The developed models of the network and the calculating algorithm of the reliability and outage costs is suitable for multi–criteria analysis of the network. The proposed reliability and outage costs calculation algorithm is based on interrupted energy assessment rate calculation, Monte Carlo simulation and genetic algorithm. The case studies use the configuration and data of a real network. The results demonstrate that the methodology can be used for estimation of outage costs taking into account customers’ income, capital investments as well as maintenance costs of elements. The selection of the optimal placement and number of the power supply equipment was performed by genetic algorithm method, taking into account the limitations set by the multi–criteria analysis. The paper shows that a number of power switches and disconnectors and their location plays an important role, but an increased quantity of power switches and/or disconnectors may fail to provide possible planned gain for economy.
Reference Zemīte, Laila. Methods of Calculation of Electric Distribution Network Reliability and Their Realisation. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 174 p.
Summary in English Summary in English
ID 21762