RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: An Evaluation of the Socioeconomic Impact of Institutions

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 09.12.2016 14:00, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Kalnciema iela 6, 309
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Institūciju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana
Title in English An Evaluation of the Socioeconomic Impact of Institutions
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.6 Political science
Authors Alise Vītola
Keywords Institūcijas, sociālekonomiskā attīstība, pārvaldība, vērtības, politika
Abstract Promocijas darbā veikta kritiska institūcijas jēdziena analīze, apskatītas ekonomiskās, politiskās un vērtību institūcijas – sabiedrībā pieņemti uzvedības veidi, kas ierobežo indivīda rīcības racionalitāti –, kā arī to pilnveidošanas iespējas. Darba piedāvāta teorētiska shēma publiskā sektora politikas, institūciju un sociālekonomiskās attīstības procesu mijiedarbības ilustrēšanai. Izstrādāta un aprobēta publiskā sektora politikas, institūciju un sociālekonomiskās attīstības procesu mijiedarbības novērtēšanā lietojamo rādītāju sistēma. Veikta kvantitatīva analīze, lai novērtētu institūciju sociālekonomisko ietekmi, kā arī analizēta publiskā sektora politikas ietekme uz institucionālās vides veidošanos valstī. Lai novērtētu institūcijas un to pilnveidošanas iespējas, izveidota un aprobēta institūciju un institūciju iespēju novērtēšanas metodika, tai skaitā izveidots Institūciju indekss un Institūciju iespēju indekss. Institūciju novērtējums aptver institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums sniedz rekomendācijas sociālekonomiskajai attīstībai labvēlīgākas institūciju vides veidošanai ar publiskā sektora politikas palīdzību. Veikts institūciju un to pilnveidošanas iespēju novērtējums valstīs, kur ekonomisko attīstību virza inovācijas, un valstīs pārejas fāzē uz šo līmeni. Sniegts padziļināts institūciju un to pilnveidošanas iespēju izvērtējums Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, noteiktas sociālekonomisko attīstību veicinošās vai kavējošās institūcijas un būtiskākās publiskā sektora politikas, kas ietekmē institūciju veidošanos šajās valstīs. Promocijas darba rezultāti praktiski izmantojami globālajā attīstības politikā, sekmējot pasaules mazāk attīstīto valstu izaugsmi, Eiropas Savienības reģionālajā politikā, sekmējot Eiropas reģionu konverģenci, un nacionāla līmeņa politikas veidošanā un novērtēšanā, kā arī privātā sektora lēmumu pieņemšanā par investīciju veikšanu noteiktās valstīs un teritorijās. Sniegti ieteikumi publiskā sektora politikas pilnveidošanai Latvijā ar mērķi veicināt sociālekonomiskajai attīstībai labvēlīgas institucionālās vides veidošanos. Promocijas darbā ir ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Tā apjoms ir 153 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļautas 34 tabulas, 25 attēli un 9 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu.
Abstract in English This PhD thesis critically analyses the notion of institutions – the behaviour models that dominate in a society, restricting the individual rationality –, surveys economic, political and value institutions and their perspectives of development. It also proposes a theoretical framework to illustrate the interaction between the institutions, socioeconomic development and public policy. A system of quantitative indicators is proposed and implemented to evaluate this interaction. A quantitative analysis evaluates the socioeconomic impact of institutions, as well as the impact of public policy on the institutional environment. This PhD thesis offers and implements a method that includes an Institution Index for the evaluation of the institutional factors and an Institutional Potential Index for the evaluation of institutional development perspectives. The evaluation of institutions is based upon economic, political and value categories of the institutional environment, whereas the evaluation of the perspectives for institutional development offers information how these institutions can improve with public policies. Research is conducted to evaluate the institutions and their perspectives of development in innovation driven economies and countries that are in the transition phase to this stage. A detailed analysis is offered on institutions and their developmental perspectives in Eastern and Central European countries by identifying institutions that facilitate or prevent socioeconomic development, as well as by identifying public policies that impact the institutional environment in these countries. The results of our PhD thesis could be applied to the global development policy in order to facilitate growth in less developed countries, to the European Union regional policy in order to promote convergence among European regions, and to national level policy making and evaluation, as well as to private sector decision making regarding the allocation of investments in specific countries and territories. Suggestions are given to improve public policy in Latvia in order to facilitate the creation of institutions that facilitate the socioeconomic development. This PhD thesis consists of an introduction, three sections of analysis, conclusions and recommendations. It consists of 153 pages, excluding annexes. This thesis contains 34 tables, 25 figures and 9 annexes, clarifying and illustrating the content of the research.
Reference Vītola, Alise. An Evaluation of the Socioeconomic Impact of Institutions. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 153 p.
Full-text Full-text
Summary in English
ID 22946