RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of Magnesium Modified Calcium Phosphate Bioceramic for Bone Tissue Regeneration

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 14.12.2016 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar magniju modificētu kalcija fosfātu biokeramikas izstrāde kaulaudu reģenerācijai
Title in English Development of Magnesium Modified Calcium Phosphate Bioceramic for Bone Tissue Regeneration
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Līga Stīpniece
Keywords BIOKERAMIKA, MAGNIJS, DIVFĀŽU KALCIJA FOSFĀTI, HIDROKSILAPATĪTS, β-TRIKALCIJA FOSFĀTS
Abstract Promocijas darba ietvaros sintezēti kalcija fosfātu, t. sk. hidroksilapatīta, kalcija deficītā hidroksilapatīta un apatītiskā trikalcija fosfāta pulveri ar mainīgu magnija saturu, izmantojot modificētu suspensijas nogulsnēšanas metodi, un pētīta magnija satura ietekme uz iegūto pulveru fizikālķīmiskajām īpašībām. Pētīts ar magniju modificētu kalcija fosfātu prekursoru pulveru potenciāls blīvas un porainas biokeramikas izstrādei ar variējamu un reproducējamu ķīmisko un fāžu sastāvu. Pirmo reizi izgatavotas ar magniju modificēta hidroksilapatīta un β-trikalcija fosfāta porainās pamatnes, izmantojot in situ viskozas masas uzputošanas metodi. Iegūtajiem ar magniju modificētiem kalcija fosfātu produktiem pirms un pēc augsttemperatūras apstrādes raksturots ķīmiskais un fāžu sastāvs, molekulārā struktūra, morfoloģija un mikrostruktūra, kā arī analizēta magnija satura ietekme uz produktu termisko stabilitāti un saķepšanas procesiem, izmantojot plašu klāstu modernu pētniecības metožu. Promocijas darbā veikti sistemātiski un kompleksi salīdzinoši pētījumi par magnija satura un hidroksilapatīta/β-trikalcija fosfāta fāžu attiecību kombināciju ietekmi uz biokeramikas bioloģiskajām īpašībām, realizējot in vitro bioaktivitātes testus simulētajā ķermeņa šķidrumā, kā arī novērtējot izstrādātās biokeramikas citotoksicitāti, t. i., šūnu atbildes reakciju. Literatūras apskatā akcentēti aktuālākie sasniegumi kalcija fosfātu pētniecībā un ar magniju modificētu kalcija fosfātu biokeramikas potenciāls lietojumam kaulaudu reģenerācijai. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 141 lpp. Darbā ir 48 attēli, 22 tabulas, un izmantotās literatūras saraksts ietver 224 literatūras avotus.
Abstract in English Calcium phosphate bioceramics precursor powders of hydroxyapatite, calcium deficient hydroxyapatite and apatitic tricalcium phosphate containing various amounts of magnesium were synthesized through modified aqueous precipitation method. The influence of magnesium content on the physicochemical properties of the precursor powders was analysed. The potential of magnesium containing calcium phosphates precursor powders for preparation of dense and porous bioceramic with variable and reproducible chemical and phase composition were investigated. For the first time porous magnesium containing calcium phosphates, i.e., hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate, bioceramic were formed by the ammonium hydrogen carbonate provided viscous slurry foaming. The chemical and phase composition, molecular structure, morphology and microstructure of obtained magnesium containing calcium phosphates products, as well as the influence of magnesium on the thermal stability and sintering processes were analysed using a wide range of advanced research methods. For the first time systematic and complex studies of coherence between the various combinations of hydroxyapatite/β-tricalcium phosphate phase ratio and magnesium content on biological properties of calcium phosphate bioceramic were performed. The most recent milestones in the research of calcium phosphates for biomedical applications as well as potential of magnesium containing calcium phosphates bioceramic for bone tissue regeneration applications are highlighted in the literature review. The Doctoral thesis is written in the Latvian language, consist of 141 pages. The Doctoral Thesis has been illustrated by 48 figures and 22 tables. List of References comprises 224 information sources.
Reference Stīpniece, Līga. Development of Magnesium Modified Calcium Phosphate Bioceramic for Bone Tissue Regeneration. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 141 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 23070