RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Foreign Experience to Install Heat Storage System in Riga

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ārzemju pieredze siltuma akumulācijas sistēmas izveidei Rīgā
Title in English Foreign Experience to Install Heat Storage System in Riga
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Research platform None
Authors Ilmārs Stuklis
Oļegs Linkevičs
Poļina Ivanova
Keywords Siltuma akumulācija, konvencionālās elektrostacijas, mainīga ģenerācija, cikliskie režīmi
Abstract Pēdējo gadu tendences enerģētikas sektorā – atbalsts atjaunīgiem energoresursiem un to tarifu stimulēšana, mainīgas ģenerācijas integrācija enerģijas ražošanas procesā, elektroenerģijas cenas svārstības tirgū – izmainījušas konvencionālo elektrostaciju darbības režīmus (pāreja no bāzes režīma uz cikliskiem režīmiem) un to lomu (mainīgas ģenerācijas droša integrācija enerģijas ražošanas procesā, tīklu parametru uzturēšana, darbs atbilstoši elektroenerģijas cenas svārstībām). Siltuma akumulācijas sistēmas uzstādīšana ir viens no veidiem, kā pielāgoties šīm izmaiņām, jo siltuma akumulācija atsaista siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesus. Latvijā, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, mainīga ģenerācija nav plaši pieejama. Tādējādi siltuma akumulācijas sistēmas izveide Rīgas TEC-2 varētu pielāgot elektrostaciju darbību mainīgai situācijai elektroenerģijas tirgū un rezultātā nodrošināt papildu ienākumus no papildu elektroenerģijas pārdošanas.
Abstract in English The changes in energy sector - such as wide use of intermittent generation, feed in tariffs, market mechanisms implementation - influence the running manner and role of conventional power plants. The operation at base load is shifted to operation in cycling modes. Due to the variability of intermittent energy sources the conventional power plants additionally should provide the secure supply of energy, maintain the parameters of electric network and operate according to the fluctuations of electricity price. The use of heat storage tank can adapt the operation manner of conventional power plants to these changes by decoupling the production of electricity and heat energy. Compared with other countries in Europe the intermittent energy sources are limited in Latvia. So the installation of heat storage system at Riga CHP - 2 plant can adapt its operation to situation at electricity market with the gain of additional profit.
Reference Stuklis, I., Linkevičs, O., Ivanova, P. Foreign Experience to Install Heat Storage System in Riga. Enerģija un Pasaule, 2016, No. 6, pp.44-49. ISSN 1407-5911.
ID 23700