RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Natural Gas Supply System Security

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 18.01.2017 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Ķīpsalas ielā 6B, 250. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtējums
Title in English Assessment of Natural Gas Supply System Security
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Indra Niedrīte
Keywords Dabasgāzes apgādes sistēma, infrastruktūras standarts N-1, drošuma novērtējums
Abstract Jebkuras valsts ekonomikas neatņemams pamatelements ir enerģētika, līdz ar to enerģētiskajam drošumam ir svarīga loma valsts drošuma grantēšanā. Dabasgāzes piegādes pārtraukumi skartu gan ražošanas, gan arī sadzīves sfēru, tāpēc arvien aktuālāks ir dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma līmeņa precīzs novērtējums. Promocija darba mērķis – izstrādāt dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtēšanas metodoloģiju. Enerģijas piegādes drošuma jēdziena izvērtējums pierāda vienotas jēdziena sapratnes un skaidrošanas pieejas neesamību, tādēļ promocijas darbā izstrādāta dabasgāzes piegādes drošuma definīcija. Veiktās analīzes rezultāti apliecina, ka dabasgāzes piegādes drošuma noteikšanai tiek izmantotas uz dažādiem principiem balstītas metodes un dažādi, pat savstarpēji nesaistīti rādītāji, kas liecina par vienotas metodoloģijas trūkumu. Atbilstoši promocijas darbā noteiktajam dabasgāzes piegādes drošuma jēdzienam, kā arī ierobežojumu teorijā izmantotajiem principiem, infrastruktūras standarts N-1 noteikts kā dabasgāzes apgādes sistēmas minimālā drošuma rādītājs. Pamatojoties uz promocijas darbā izstrādāto dabasgāzes plūsmu sadalījumu, kopējā Baltijas valstu dabasgāzes apgādes sistēmā, dabasgāzes piegādes pārtraukumu gadījumos, tiek secināts, ka infrastruktūras standartam N-1 ir būtiskas nepilnības. Līdz ar to noteiktas nepieciešamās izmaiņas infrastruktūras standarta N-1 aprēķina formulā. Promocijas darbā ir izstrādāta dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma minimālā līmeņa novērtēšanas metodoloģija, ar kuru tiek noteikta dabasgāzes apgādes infrastruktūras pietiekamība dabasgāzes piegādes traucējumu gadījumos, novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz lietotājiem. Metodoloģija ir elastīga, viegli pielāgojama un to var izmantot visās valstīs neatkarīgi no tās dabasgāzes apgādes sistēmas lieluma; to var izmantot arī citās enerģētikas nozarēs, piemēram, elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegādē. Izstrādātā un aprobētā dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma minimālā līmeņa novērtēšanas metodoloģija ļaus novērtēt dabasgāzes apgādes infrastruktūras pietiekamību dabasgāzes piegādes traucējumu gadījumos un nodrošinās ātru lēmumu pieņemšanu par alternatīviem dabasgāzes piegādes avotiem vai nepieciešamo sadarbību dabasgāzes plūsmu reorganizācijā, mazinot dabasgāzes piegādes pārtraukuma riskus. Promocijas darba rezultāti ziņoti 14 starptautiskās konferencēs un atspoguļoti astoņās publikācijās.
Abstract in English The integral basic component of any state economy is the energy sector; alongside with this energy security plays an important role in a national security guarantee. Natural gas supply disruptions would disturb as industrial, as household sector, therefore precise security level assessment of natural gas supply system becomes more acute. The target of the Doctoral Thesis is to elaborate the security assessment methodology of natural gas supply system. Estimation of security of energy supply concept argues absence of joint understanding and any approach of explanation of this concept, thus the definition of security of natural gas supply has been formulated in this Doctoral Thesis. The results of the analysis reveal that security of natural gas supply is defined with differing concept-based techniques and various indicators, yet being not interrelated, which specifies the lack of the uniform methodology. According to the definition formulated in the Doctoral Thesis, as well as to the principles of the theory of constraints, N-1 infrastructure standard was identified as the minimum security indicator of natural gas supply system. Based on the Doctoral Thesis elaborated allocation of natural gas flows in the common Baltic natural gas supply system for the cases of natural gas supply disruptions, it was concluded that N-1 infrastructure standard had significant shortcomings. Furthermore, the necessary amendments to the calculation formula for N-1 infrastructure standard were stipulated. The minimum security assessment methodology of natural gas supply system was stipulated in the Doctoral Thesis, and is used to define the sufficiency of natural gas supply infrastructure in cases of natural gas supply disruptions, preventing the possible negative impact to consumers. The methodology is elastic, easy adaptable and applicable for all the countries regardless the scale of their natural gas supply system, it is also applicable for other sectors of energy industries, specifically, for power or heat supply. The elaborated and verified the minimum security assessment methodology of natural gas supply system will allow to estimate sufficiency of natural gas supply infrastructure in cases of natural gas supply disruptions and will provide fast decision making on alternative sources of natural gas or necessary co-operation in organizing natural gas flows, thus reducing the disruption risks of natural gas supply. The Results of the Doctoral Thesis have been reported at 14 international conferences and reflected in 8 publications.
Reference Niedrīte, Indra. Assessment of Natural Gas Supply System Security. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 109 p.
Summary in English Summary in English
ID 23703