RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Development Scenarios of District Heating Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 18.01.2017 16:00, Ķīpsalas ielā 6B, 250. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Assessment of Development Scenarios of District Heating Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Aleksandrs Zajacs
Keywords Centralizēta siltumapgāde, energoefektivitāte, renovācija, attīstības scenāriji, plānošanas rīks
Abstract Promocijas darbā ir apkopoti kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi par centralizētās siltumapgādes sektora attīstības tendencēm un problēmām ar mērķi skaitliski novērtēt centralizēto siltumapgādes sistēmu iespējamos attīstības scenārijus. Energosistēmu optimizāciju iepriekš pētījuši zinātnieki: Borodiņecs A., Dzelzītis E., Klāvs G., Krēsliņš A., Aberg M., Christensen J. E., Laanearu J., Lund H. u. c. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodiku un plānošanas instrumentu centralizēto siltumapgādes sistēmu (CSA) visaptverošam novērtējumam dažādiem attīstības scenārijiem. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izpētīt esošās Eiropas Savienības enerģētikas politikas tendences un izaicinājumus; 2) izpētīt siltumapgādes sistēmu potenciālos attīstības scenārijus; 3) veikt pētījumus par siltumenerģijas patēriņa samazināšanos CSA sistēmu sadales tīklu un esošo mājokļu renovācijas rezultātā; 4) izstrādāt CSA sistēmu modelēšanas un novērtēšanas metodoloģiju; 5) balstoties uz metodoloģiju, izstrādāt dinamisko simulāciju rīku CSA sistēmu siltuma un masas pārneses procesu modelēšanai un CSA efektivitātes skaitliskai novērtēšanai; 6) veikt izstrādātā rīka validāciju, salīdzinot CSA sistēmas noteiktu parametru izmērītās un aprēķinātās vērtības; 7) veikt piedāvāto CSA sistēmas attīstības scenāriju simulācijas un izvēlēties visizdevīgāko, pamatojoties uz novērtēšanas kritēriju vērtībām. Zinātniskā novitāte. Balstoties uz piedāvāto metodoloģiju, tika izstrādāts modelis ar vairākiem integrētiem siltuma un masas pārneses procesiem ceturtās paaudzes CSA sistēmu modelēšanai un novērtēšanai mainīga siltumenerģijas patēriņa apstākļos. Praktiskā nozīme. Izstrādāto metodoloģiju un centralizētās siltumapgādes plānošanas rīku var praktiski izmantot pašvaldību un siltumenerģijas apgādes sistēmu operatoru plānošanas un attīstības nodaļās centralizēto siltumapgādes sistēmu novērtēšanai un efektivitātes paaugstināšanai. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 51 ilustrācija, kopā 108 lappuses. Literatūras sarakstā ir 103 nosaukumi. Par promocijas darba rezultātiem ziņots 10 starptautiskajās konferencēs, publicēti 11 zinātniskie raksti.
Reference Zajacs, Aleksandrs. Assessment of Development Scenarios of District Heating Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 108 p.
Summary in English Summary in English
ID 23708