RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Multifunctional Carbon Materials on the base of Wood and Lignocellulose

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 06.12.2017 16:00, Paula Valdena iela 3/7, 272. auditorija.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Multifunkcionālie oglekļa materiāli uz koksnes un lignoceluložu bāzes
Title in English Multifunctional Carbon Materials on the base of Wood and Lignocellulose
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Aleksandrs Voļperts
Keywords Oglekļa aktivizācija, superkondensators
Abstract Promocijas darbs „Multifunkcionālie oglekļa materiāli uz koksnes un lignoceluložu bāzes” ir veltīts nanoporainu oglekļa materiālu iegūšanai no koksnes un tās pārstrādes atlikumiem, izmantojot ķīmiskās aktivācijas metodes, iegūto aktivēto ogļu struktūras un īpašību pētīšanai ar mērķi izmantot tas kā elektrodus superkondensātoros. Promocijas darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, eksperimentālās daļas rezultātu izvērtējuma, secinājumiem, izmantotas literatūras un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota literatūra par aktivēto ogļu iegūšanas un analīzes metodēm, to struktūru un īpašībām, kā arī aplūkota superkondenstoru uzbūve un darbības principus. Otrā nodaļā aprakstīti pielietoti materiāli, aktivēto ogļu iegūšanas paņēmieni, un pielietotās pētīšanas metodes, kas ir lietotas darbā izvirzītā mērķa un definēto uzdevumu sasniegšanai. Trešā nodaļā analizēti un apkopoti iegūtie eksperimentālie rezultāti. Noteikti galvenie gaistošie produkti un to izdalīšanas temperatūras intervāli, kuri nosaka oglekļa materiāla porainas struktūras veidošanos termoķīmiskās aktivācijas procesā. Paradīta karbonizētas koksnes izmantošanas efektivitāte ķīmiskai aktivācijai. Pētītas aktivēto ogļu porainās struktūras īpašības atkarība no termoķīmiskās aktivācijas režīma (temperatūra, sārma daudzums). Porainās struktūras parametri un to izkliede analizēta un salīdzināta izmantojot dažādos adsorbcijas teorijas. Darbā atrasta sakarība starp aktivācijas apstākļiem, porainas struktūras parametriem un dubulta elektriska slāņa veidošanas uz iegūto aktivēto ogļu virsmas, izmantojot tos superkondensatoros. Izstrādāti oriģinālas tehnoloģijas pamati augsti efektīgas aktīvas ogles iegūšanai no Latvijā ražotās kokogles. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms sastāda 151 lpp. Darbs satur 53 attēlus, 20 tabulas, 23 formulas, 3 pielikumus un tajā izmantots 182 literatūras avots.
Abstract in English The PhD thesis “Multifunctional carbon materials on the base of wood and lignocellulose” is devoted to the synthesis of nanoporous carbon materials from wood and its processing wastes using chemical activation, study of the structure and properties of the obtained activated carbons as well as their application as electrodes in supercapacitors. Thesis contains Introduction, Literature Review, Experimental part, Discussion of Results, Conclusions, List of References, and Appendices. Literature review is devoted to activated carbon synthesis and study methods, its structure and properties, as well as supercapacitor construction and operation principles. The second part describes raw materials, chosen methods and procedures of activated carbon synthesis, and methods of testing used to achieve goals and tasks of thesis. Discussion of Results presents analysis and systematization of the obtained experimental results. The main volatiles and the temperature regions of their evolution, which are attributed to carbon material porous structure formation in the process of thermochemical activation, are described. The benefits of carbonized wood use for chemical activation are shown. Dependence of activated carbon porous structure from the variables of thermochemical activation (temperature, alkali addition rate) is studied. Parameters of porous structure and their dispersion are analyzed and compared using various adsorption theories. The relations between activation conditions, parameters of porous structure and double electric layer formation on the surface of activated carbons used in supercapacitors are shown. The basics of the original technology for the production of the highly effective carbon from the Latvian charcoal are presented. Thesis is written in Latvian language, consists of 151 pages and includes 53 illustrations, 20 tables, 23 equations, 3 appendixes and 182 literature sources.
Reference Voļperts, Aleksandrs. Multifunctional Carbon Materials on the base of Wood and Lignocellulose. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 151 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 27000