RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense Electrostatic Field Conditions

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 18.10.2019 12:00, RTU konferenču zāle Āzenes ielā 6, 11 stāvā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā
Title in English Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense Electrostatic Field Conditions
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Research platform Energy and Environment
Authors Otto Krickis
Keywords Degšanas procesi, elektrostatiskais lauks, jonu vējš, gāzveida kurināmā degšanas pētījumi, kaitīgo emisiju samazināšanas metodes
Abstract Promocijas darbs “Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā” ir veltīts gāzveida kurināmā degšanas procesa un dūmgāžu emisiju kontrolei intensīva elektrostatiskā lauka ietekmē, kā arī liesmas termoakustiskā efekta izpētei. Promocijas darba aktualitāti nosaka nepieciešamība izstrādāt tehniskās metodes, kas ļautu mazināt gan sadedzināšanas iekārtu uzturēšanas izmaksas, gan siltumnīcefekta gāzu emisijas atmosfērā un paaugstināt enerģijas izmantošanas tehnoloģiju efektivitāti. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju priekšsamaisīta gāzveida kurināmā degšanas un kaitīgo emisiju veidošanās kontrolei intensīvā elektrostatiskā laukā. Tas paredz tehnisko paņēmienu un metožu kopas izstrādi, lietojot elektrostatisko lauku gāzveida kurināmā liesmas formas un CO, NOx, un CO2 emisiju ietekmei un dūmgāžu temperatūras kontrolei, kas ļautu nodrošināt labāku kurināmā sadegšanu un primāro energoresursu ietaupījumu. Promocijas darbu veido ievads, teorētiski analītiskā daļa un metodoloģija jeb pētījumā lietoto iekārtu un to tehnisko īpašību, kā arī eksperimenta plānošanas un datu apstrādes metožu apraksts. Pirmajā nodaļā (kurināmā degšanas teorētiski analītiskais novērtējums ārējo lauku apstākļos) aprakstīts elektrostatiskā, magnētiskā un elektromagnētiskā lauka izmantošanas efekts uz kurināmā degšanu, aptverot detalizētu jonizācijas procesu un jonu plūsmas teoriju. Otrajā nodaļā (gāzveida kurināmā degšanas pētījumu metodoloģija elektrostatiskā lauka apstākļos) ir sniegti izmantoto iekārtu galveno komponenšu rādītāji, to projektēšanas, izstrādes un regulēšanas procesa apraksts. Sniegts izvērsums par pētījuma metodoloģiju un eksperimenta plānošanu, lietotajām metodēm, eksperimenta procesa laikā iegūto datu apkopošanas kārtību un datu apstrādes algoritmiem, kā arī lietotajām datu apstrādes programmām. Trešajā nodaļā (gāzveida kurināmā degšanas pētījuma rezultāti elektrostatiskā lauka apstākļos) analizēta intensīva elektrostatiskā lauka ietekme uz dūmgāžu sastāvelementu koncentrāciju, liesmas formas un dūmgāžu temperatūras izmaiņu, kā arī analītiski novērtēta elektrostatiskā lauka ietekme uz liesmas termoakustisko efektu, vienfaktora un daudzfaktoru pētījumā izmantojot gan līdzstrāvu, gan pulsējošo strāvas avotu. Nodaļā apkopoti grafiskie rezultāti un konstatēto korelāciju empīriskie regresijas vienādojumi. Ceturtajā nodaļā (intensīva elektrostatiskā lauka izmantošanas tehniski ekonomiskais novērtējums) analizēts pētījumu rezultātu tehniski ekonomiskais novērtējums. Promocijas darbā izstrādātās degšanas procesu ietekmes metodes ļauj samazināt uzturēšanas remontu izmaksas Latvijā uzstādītajām lieljaudas sadedzināšanas iekārtām. Ieskaitot tehnoloģijas integrācijas izmaksas, ekonomija varētu sasniegt līdz pat 550 000 eiro 15 gados , papildus nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos un primāro energoresursu ietaupījumu.
Abstract in English The Doctoral Thesis “Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense Electrostatic Field” is devoted to control of the combustion process of gaseous fuel and flue gas emission in application of intense electrostatic field, as well as to the research of the flame thermo-acoustic effect. The focus of the promotion work is on the need to develop technical methods to reduce both the costs of maintenance of combustion plants and greenhouse gas emissions in the atmosphere, as well as to increase the efficiency of energy consumable technologies. The goal of the Thesis is the development of a methodology for the control of combustion and harmful emissions formation of premixed gaseous fuels in an intensive electrostatic field. It provides the development of a set of techniques and methods, which allow to prove an impact of intensive electrostatic fields on geometrical shape of flame and on emissions such as CO, NOx and CO2, as well as ensure the control of flue gas temperatures and better combustion of fuel and primary energy savings. The Doctoral Thesis consists of an introduction, theoretical and analytical part, and methodology – description of the equipment used in the research and its technical characteristics, as well as experimental design and data processing methods. The first chapter (theoretical and analytical assessment of fuel combustion in external field conditions) describes the effect of the use of electrostatic, magnetic and electromagnetic fields on the combustion of fuel, covering a detailed ionization process and ion flow theory. The second chapter (methodology for a gaseous fuel combustion research under electrostatic field conditions) provides indicators for the main components of the equipment used, a description of their design, and the development and adjustment process. An expansion of the research methodology and experiment design, the methods used and the procedures for collecting data and data processing algorithms are provided, as well as facts about the used data processing programs. The third chapter (results of a gaseous fuel combustion research under electrostatic field conditions) includes results of the single-factor and multivariate experiments using both DC and pulsating current sources. The effects of an intense electrostatic field impact on the concentrations of emissions, changes in flame geometric shape and flue gas temperature were analysed, and the effects of the electrostatic field impact on the thermal-acoustic effect of the flame were evaluated analytically. This chapter summarizes graphic results and empirical regression equations of the observed correlations. The fourth chapter (techno-economic assessment of the use of an intensive electrostatic field) analyses the technical-economic assessment of the results of research. The developed methods in the framework of this research make it possible to reduce the costs of maintenance repairs of heavy-power combustion plants installed in Latvia. Including the costs of technological integration, savings of up to EUR 550 000 over a fifteen-year period can be achieved, in addition ensuring the reduction of greenhouse gas emissions and the savings of primary energy sources.
Reference Krickis, Otto. Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense Electrostatic Field Conditions. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2019. 111 p.
Summary in English Summary in English
ID 29552