RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Eco-Indicators of Environmental Impact for Latvian Power Supply System

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Eco-Indicators of Environmental Impact for Latvian Power Supply System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Sylvestre Njakou-Djomo
Jana Simanovska
Gatis Bažbauers
Kārlis Valters
Keywords Eco-indicator, ecodesign, electricity production technologies, environmental damage, environmental impact environmental indicator, life cycle assessment
Abstract Latvijas elektroapgādes sistēmas ietekmes uz vidi ekoindikatori. Pētījums ir veikts, lai apzinātu un izmērītu elektrības ražošanas un piegādes radīto ietekmi uz vidi Latvijā. Apzināts Latvijā saražotās, kā arī importētās elektrības ieguvei izmantoto, gan ar fosilo kurināmo, gan atjaunojamiem resursiem darbināmo elektrotehnoloģiju vides sniegums, par atskaites gadu ņemot 2006. gadu. Pētījums aptver gan lielās centralizētās, gan mazas izkliedētās spēkstacijas Latvijā un dažas citas spēkstacijas Lietuvā, Igaunijā, Krievijā (elektrības importam). Kaitējumu videi novērtēja, izmantojot IMPACT 2002+ metodiku. Inventerizācijas analīzē iekļauti parametri, kas izsaka resursu izmantošanu (enerģiju, izejmateriālus), un emisijas atmosfērā, ūdenī, augsnē. Enerģija un materiālu plūsma tika normalizēta uz elektrības kilovatsundu (funkcionālā vienība). Vides ietekme ir aprēķināta un diskutēta, balstoties uz 4 kaitējuma kategorijām: cilvēka veselībai, ekosistēmas kvalitātei, klimate pārmaiņām un resursiem. Aprēķināts, ka Latvijas elektroapgādes radītais ekoloģiskais kaitējums ir 74,4 μpoint/kWh.
Reference Njakou-Djomo, S., Simanovska, J., Bažbauers, G., Valters, K. Eco-Indicators of Environmental Impact for Latvian Power Supply System. Environmental and Climate Technologies. Vol.1, 2008, pp.88-94. ISSN 1691-5208.
Full-text Full-text
ID 3406