RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Kinetics of the NaOH - Catalyzed Methanolysis of Rapeseed Oil for Biodiesel Preparation

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Biodīzeļa iegūšanas kinētika no rapšu eļļas izmantojot NaOH katalizētu metanolīzi
Title in English Kinetics of the NaOH - Catalyzed Methanolysis of Rapeseed Oil for Biodiesel Preparation
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Kristaps Māliņš
Tatjana Rusakova
Valdis Kampars
Iljo Dreijers
Keywords biodīzeļdegviela, rapšu eļļas metilesteris, pāresterificēšana, kinētika, optimizācija
Abstract Biodīzeļdegviela ir viens no perspektīvākajiem enerģijas avotiem. To iespējams iegūt no biomasas, kas satur augstākās taukskābes, vai to esterus. Rapšu eļļa Latvijā ir populārākā biodīzeļdegvielas izejviela. To ir iecienījuši tādēļ, jo rapšu sēklu audzēšanai Latvijā ir piemēroti klimatiskie apstākļi un iegūtās biodīzeļdegvielas kvalitātes rādītāji ir ļoti tuvi dīzeļdegvielai. Pašreiz biodīzeļdegvielas cena salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu ir samērā augsta un patērētāju interese lietot šo dabai draudzīgo transporta līdzekļu degvielu ir samērā zema. Latvijas tirgū cena 100% biodīzeļdegvielai ir augstāka nekā daudzās ES valstīs. Lai piesaistītu patērētājus lietot biodīzeļdegvielu, 100% biodīzeļa cenai ir jābūt par vismaz 20% zemākai, nekā tīram dīzelim, rēķinot pēc pašreizējās cenas. Šis faktors ir izskaidrojams ar zemāku biodīzeļdegvielas enerģētisko vērtību. Ražošanas izmaksu samazināšanu var panākt optimizējot biodīzeļa sintēzes tehnoloģiju. Lai to realizētu šajā darbā veikta Latvijā iegūtās rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas kinētikas izpēte, izmantojot rūpnieciskajiem procesiem raksturīgus temperatūras režīmus un izejvielu koncentrācijas.
Abstract in English Biodiesel is one of the most perspective sources of energy. It can be obtained from biomass containing long chain fatty acids or their esters. Rapeseed oil is the most popular raw material for biodiesel in Latvia. It is popular because the weather conditions in Latvia are appropriate for rapeseed cultivation and the qualitative indices of obtained biodiesel are very close to diesel. At present the price of biodiesel in comparison with diesel is relatively high and the interest of consumers in using this environmentally friendly vehicle fuel is relatively low. In Latvian market the price of 100% biodiesel is higher than in many other EU countries. To involve consumers in using biodiesel the price of 100% biodiesel should be at least 20% lower than of pure diesel, calculating according to the current price. This factor is attributed to lower energy value of biodiesel. Production costs can be reduced by optimizing the technology of synthesis of biodiesel. To put this into practice, the research of kinetics of transesterification reaction of rapeseed oil obtained in Latvia is carried out in this paper, using temperature conditions and concentrations of raw materials typical for manufacturing processes. . Biodiesel is one of the most perspective sources of energy. It can be obtained from biomass containing long chain fatty acids or their esters. Rapeseed oil is the most popular raw material for biodiesel in Latvia. It is popular because the weather conditions in Latvia are appropriate for rapeseed cultivation and the qualitative indices of obtained biodiesel are very close to diesel. At present the price of biodiesel in comparison with diesel is relatively high and the interest of consumers in using this environmentally friendly vehicle fuel is relatively low. In Latvian market the price of 100% biodiesel is higher than in many other EU countries. To involve consumers in using biodiesel the price of 100% biodiesel should be at least 20% lower than of pure diesel, calculating according to the current price. This factor is attributed to lower energy value of biodiesel. Production costs can be reduced by optimizing the technology of synthesis of biodiesel. To put this into practice, the research of kinetics of transesterification reaction of rapeseed oil obtained in Latvia is carried out in this paper, using temperature conditions and concentrations of raw materials typical for manufacturing processes. . Biodiesel is one of the most perspective sources of energy. It can be obtained from biomass containing long chain fatty acids or their esters. Rapeseed oil is the most popular raw material for biodiesel in Latvia. It is popular because the weather conditions in Latvia are appropriate for rapeseed cultivation and the qualitative indices of obtained biodiesel are very close to diesel. At present the price of biodiesel in comparison with diesel is relatively high and the interest of consumers in using this environmentally friendly vehicle fuel is relatively low. In Latvian market the price of 100% biodiesel is higher than in many other EU countries. To involve consumers in using biodiesel the price of 100% biodiesel should be at least 20% lower than of pure diesel, calculating according to the current price. This factor is attributed to lower energy value of biodiesel. Production costs can be reduced by optimizing the technology of synthesis of biodiesel. To put this into practice, the research of kinetics of transesterification reaction of rapeseed oil obtained in Latvia is carried out in this paper, using temperature conditions and concentrations of raw materials typical for manufacturing processes. . Biodiesel is one of the most perspective sources of energy. It can be obtained from biomass containing long chain fatty acids or their esters. Rapeseed oil is the most popular raw material for biodiesel in Latvia. It is popular because the weather conditions in Latvia are appropriate for rapeseed cultivation and the qualitative indices of obtained biodiesel are very close to diesel. At present the price of biodiesel in comparison with diesel is relatively high and the interest of consumers in using this environmentally friendly vehicle fuel is relatively low. In Latvian market the price of 100% biodiesel is higher than in many other EU countries. To involve consumers in using biodiesel the price of 100% biodiesel should be at least 20% lower than of pure diesel, calculating according to the current price. This factor is attributed to lower energy value of biodiesel. Production costs can be reduced by optimizing the technology of synthesis of biodiesel. To put this into practice, the research of kinetics of transesterification reaction of rapeseed oil obtained in Latvia is carried out in this paper, using temperature conditions and concentrations of raw materials typical for manufacturing processes.
Reference Māliņš, K., Rusakova, T., Kampars, V., Dreijers, I. Kinetics of the NaOH - Catalyzed Methanolysis of Rapeseed Oil for Biodiesel Preparation. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.16, 2008, pp.83-87. ISSN 1407-7353.
Full-text Full-text
ID 3786