RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Automatic Synchronization as the Element of a Power System’s Anti-collapse Complex

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Automatic Synchronization as the Element of a Power System’s Anti-collapse Complex
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Diāna Žalostība
Jēkabs Barkāns
Keywords automatic synchronization, blackout prevention, reconnection of a power system’s parts
Abstract Darbā piedāvāts jauns universāls energosistēmas pretsabrukumu komplekss, kas apvieno sevī preventīvo optimālo īslaicīgo sekcionēšanu un sistēmas normālā darba pašatjaunošanos, kas notiek automātiski bez personāla iejaukšanās. Paš¬atjaunošanās galvenais elements ir automātiskā sinhronizācija. Darbā parādīta iespēja šim nolūkam izmantot automātisko atpakaļ ieslēgšanu ar sinhronisma kontroles iekārtu. Aprēķina rezultāti, izmantojot vienkāršotās formulas un mate¬mātisko modeli, parāda šīs pieejas pielietošanas lauku. Šis komplekss tika radīts, balstoties uz daudzgadīgo pieredzi avārijas procesu likvidācijā, iekārtu iespējām un sabrukuma avāriju jaunām attīstības tendencēm.
Hyperlink: http://versita.metapress.com/content/121038/ 
Reference Žalostība, D., Barkāns, J. Automatic Synchronization as the Element of a Power System’s Anti-collapse Complex. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2008, Vol.45, No.6, pp.3-19. ISSN 0868-8257.
ID 4246