RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Applications of Multi-Agent Systems in the Middleware of Computer Networks

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Daudzaģentu sistēmu pielietojumi datortīklu starpprogrammatūrā
Title in English Applications of Multi-Agent Systems in the Middleware of Computer Networks
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Ermuiža
Jevgenijs Iščenko
Keywords dalītas sistēmas, aģenti, daudzaģentu sistēmas, starpprogrammatūra, datu integrācija
Abstract Daudzaģentu sistēmu teoriju uzskata par vienu no galvenajiem datortīklu attīstības un to visursesmes dzinuļiem. Tā balstās uz realizējama pieņēmuma, ka speciāli programmatūras moduļi – aģenti – spēj sazināties un pieņemt izsvērtus lēmumus, izejot no to rīcībā esošas informācijas. Daudzaģentu sistēmu realizācija tiek veikta ar speciālu aprīkojumu palīdzību, kas noteic to arhitektūru un sazināšanās procesu standartus. Daudzaģentu sistēmu pielietojumi izplatīti gan dalīto sistēmu modelēšanā, gan to lietošanā datortīklu programmatūrā. Uz tiem sakņotām modelēšanas metodēm ir tāda priekšrocība salīdzinot ar tradicionālām metodēm, ka var atklāt sakarības starp sistēmu komponentu mikrosadarbībām un to makrouzvedības raksturojumiem. Modelēšanu bieži apvieno ar projektēšanu. Datortīklu lietojumos daudzaģentu sistēmas pilda galvenokārt starpprogrammatūras lomu būtiski paplašinot plaši lietojamās CORBA arhitektūras iespējas. Īpaši svarīga loma tām ir ieviešot elastīgu starpprogrammatūru mobilajās iekārtās, kas pēdējā laikā kļūst par datortīklu būtisku sastāvdaļu. Rakstā īsi aplūkoti tādi daudzaģentu sistēmu lietojumu piemēri starpprogrammatūrā kā perspektīva draudu novēršanas sistēmas arhitektūra un BitTorrent datu izplatīšanas sistēma (tiek analizēti tās modelēšanas rezultāti).
Abstract in English The theory of multi-agent systems is considered as one of main drivers of computer networks and their ubiquity development. It is based on the implementable presumption that an agent as special software module is possible to communicate with other agents and to make reasonable decisions based on his accessible information. The implementation of multi-agent systems is realized by means of special tools which establish their architecture and standards of their interaction and communication processes. The applications of multi-agent systems are widespread both in modeling distributed systems, and as applications in computer network middleware. The preference of multi-agent systems over traditional modeling methods is that those allow taking into account the impact of individual behaviours of system components in micro level upon the behaviour and characteristics of whole system in macro level. It is attempts modeling often tending to combine with system development in computer networks. In the applications of computer network multi-agent systems often play a part of middleware which essential expand possibilities of traditional middleware, for example CORBA. This consideration is especially essential for development flexible middleware in widespread mobile devices which are getting as the essential part of computer networks. It is shortly considered such examples of multi-agent applications as architecture of perspective thread preventing system and BitTorrent data distribution system. There are considered results of modeling for the last one.
Reference Ermuiža A., Iščenko J. Applications of Multi-Agent Systems in the Middleware of Computer Networks // Scientific Journal of RTU. 5. series., Datorzinātne. - 35. vol. (2008), pp 86-95.
Full-text Full-text
ID 4581