RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: EUROSTAG Software as Tool for Stability Study of the Power Sistems

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language EUROSTAG programmatūra kā līdzeklis energosistēmu stabilitātes jautāmu pētījumos
Title in English EUROSTAG Software as Tool for Stability Study of the Power Sistems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Nataļja Haļilova
Keywords N.Haļilova
Abstract Mūsdienas energosistēmas tiek apvienotas vienotās energosistēmas, tas palīdz tām veikt galveno funkciju apgādāt patērētājus ar enerģiju, bet līdz ar to pastāv liels risks energosistēmas drošumam. Lai energosistēma pildītu savas funkcijas ir izvirzītas energosistēmu drošību prasības, kuras ir jāievēro. Lai izvērtētu energosistēmas stabilitāti un nākotnē, ja nepieciešams, pieņemt pareizus mērus, energosistēmu apskata, kā matemātisku sistēmas modeli. Viena no programmatūrām, kurā ir ērti apskatīt sistēmā notiekošus procesus stacionārā, avārijas u.c. režīmu laikā., ir Francijas izstrādātā EUROSTAG programmatūra. EUROSTAG programmatūra ir ērta rezultātu apkopojumam gan tabulu, gan grafiku veidā. Grafiku veidā var tikt attēlots gan tikai viens konkrēts mezglu punkts, gan apvienojot vairākus.
Abstract in English In our time The power system unite into the United power systems, this helps them to fulfill their main function, namely - to supply users with energy, but there is a risk of the reliability of power system. So that the power system could fulfill its functions, are advanced requirements on the reliability, which must be observed In order to estimate the stability of power system and subsequently, if it is necessary to take correct measures, power system studies as mathematical model. One of the existing programs, in which it is convenient to examine the proceeding processes into] of steady, emergency and other states, they developed in France. Program EUROSTAG is convenient for the analyzes of the results, since it allows their two forms - as the table and of the graphs. With the graphs it is possible to reflect changes of the parameters both separately in each unit of system and after combining the parameters.
Reference Haļilova, N. EUROSTAG Software as Tool for Stability Study of the Power Sistems. Power and Electrical Engineering. Vol.22, 2008, pp.27-32. ISSN 1407-7345.
Full-text Full-text
ID 4860