RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Wind Generator Impact on Power System Stability Using Eurostag Software

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language EUROSTAG programmatūras izmantošana vēja ģeneratoru ietekmes petījumos uz energosistēmās stabilitāti
Title in English Analysis of Wind Generator Impact on Power System Stability Using Eurostag Software
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Tatjana Malehotko
Andrejs Svalovs
Keywords vēja enerģētika, energosistēmas stabilitāte, pārējas procesu modelēšana
Abstract Tika apskatīta pielietošanas iespēja un dažādi vēja ģeneratoru tipi. Viņu esamība sistēmā ietekme uz dažādiem darba aspektiem, tai skaitā ietekme uz energosistēmas stabilitāti. Reāli eksistējošās sistēmās stabilitāte pētās ar programmas EUROSTAG palīdzību, kuras pielietojums arī piemērots priekš praktiskiem darbiem universitātes mācību plānos. Tika apskatīti divi sākotnēji režīmi ar ģeneratora jaudu 800MW un 400MW, kuri bija pieslēgti pie noteikta mezgla. Tika apskatītas dažādas situācijas, un bija ievērots kā samazinās spriegums mezglos pēc līniju atslēgšanas. Amplitūda vairāk aiziet uz asinhrono režīmu. Ja bija uzstadīts uzreiz asinhronais režīms, tad sekoja nepārtraukta leņķa palielināšanās. Secinājumā faktiskās shēmas jaudas pārvadei vajadzētu būt zēmākai. Ja ir vajadzība atslēgt līniju, tad aprēķinos ir vajadzīgs novērtēt svarstības amplitūdu. Vēja ģeneratora jaudai nevajadzētu būt lielākai par 20%, nekā energosistēmas jauda. Tas ir nepieciešams priekš stabilītātes turēšanas sistēmas darbības un frekvences parametru un spriegumu tīklā.
Abstract in English The expediency of use and types of wind generators have been considered. Their availability in a system influences different aspects of activity, including on stability of a power system. In real existing systems stability is parsed with use software maintenance EUROSTAG is one of such means, and its use is expedient as in practice of university and the educational purposes. It has been considered two initial models with powers of generators 800 MW and 400MW, connected to a certain unit. Different situations have been considered, and the power failure in units after switching-off of a line has been discounted. The amplitude leaves in an asynchronous condition more. If the asynchronous condition infinite increase of an angle of the generator followed has been initially established. In the issue the actual scheme of drive of power should be lower. If it is necessary to disable a line in calculations it is necessary to take into account amplitude of oscillation. Power of the wind generator should not exceed 20 % of a power system. It is necessary for maintaining stability in-process systems, parameters of frequency and a line voltage
Reference Malehotko, T., Svalovs, A. Analysis of Wind Generator Impact on Power System Stability Using Eurostag Software. Power and Electrical Engineering. Vol.22, 2008, pp.16-26. ISSN 1407-7345.
Full-text Full-text
ID 4905