RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Voluminous Documentation

Publication Type Scientific article indexed in ERIH database, in INT1 or INT2 category journals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Apjomīgs dokumentējums
Title in English Voluminous Documentation
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.4 Arts, music and architecture
Authors Jānis Krastiņš
Keywords Arhitektūras vēsture, sakrālā arhitektūra
Abstract Publikācija ir grāmatas par Rīgas dievnamiem (Banga V., Čoldere D., Levina M., Spārītis O., Tipāne R., Zilgalvis J. Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla. – Rīga: Zinātne, Mantojums, 2007. – 748 lpp., il.) izvērsta zinātniska analīze. Šim apjomā iespaidīgajam izdevumam ir precīza un viengabalaina, skaidri uztverama struktūra, taču būtībā šī grāmata ir rakstu krājums, kurā atsevišķo daļu zinātniskais līmenis ir ļoti atšķirīgs.
Abstract in English The publication is a critical review and scientific analysis on the book about Riga sacral buildings (Banga V., Čoldere D., Levina M., Spārītis O., Tipāne R., Zilgalvis J. Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla. – Rīga: Zinātne, Mantojums, 2007. – 748 lpp., il.). The preciously structured and homogeneous book of impressive volume has easy perceptible structure, but in fact it is a collection of articles. Scientific level of separate parts of the book is very different.
Reference Krastiņš, J. Voluminous Documentation. Mākslas Vēsture un Teorija, 2008, Nr.10, pp.65-67. ISSN 1691-0869.
ID 4928