RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Selection of E-Service Systems Architecture

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēle
Title in English Selection of E-Service Systems Architecture
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Edžus Žeiris
Māris Ziema
Keywords Atslēgas vārdi: e-pakalpojums, e-pakalpojumu sistēmu arhitektūra, SOA, arhitektūras izvēle, e-pakalpojumu piemēri, arhitektūras izvēles metožu salīdzinājumi
Abstract E-pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēle ir svarīga problēma. Vienu un to pašu e-pakalpojumu ir iespējams realizēt, izmantojot vairākas alternatīvas sistēmas arhitektūras. Katrai no sistēmām ir dažādi izpildes rādītāji, kas ir svarīgi e-pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem. Šajā darbā ir piedāvāts salīdzinājums divām arhitektūras izvēles metodēm. E-pakalpojuma arhitektūras izvēle tiek risināta kā daudzkriteriāla optimizācija. Risinājums tiek parādīts, izmantojot divus praktiskus e-pakalpojumu piemērus „Pieteikšanās bērnudārza rindā” un „Reklāmas/izkārtnes saskaņošana”. Piemēros arhitektūras optimizācija tiek veikta pēc pieciem kritērijiem (izstrādes izmaksas, ātrdarbība, uzturēšanas izmaksas, atkārtota izmantojamība un integritāte). Piemēros optimizācija notiek ar divām pieejām – Pareto optimumu kopas iegūšana un svaru metodes pielietošana.
Abstract in English Selection of e-service systems architecture is important problem. One and the same e-service can be designed by using different alternative systems architectures. Each of these systems has its own execution estimation that is important for service provider and also for service receiver. This article gives comparison for two architecture selection methods. Selection of e-service systems architecture is based on multi-criteria optimization. The solution example is based on two practical e-services examples “To sign up to kindergarten queue” and “Advertisement/Signboard conformation”. Architecture optimization in examples uses five criteria (costs of production, time of execution, exploitation costs, reusability and integrity). Optimization in examples is done by two optimization approaches – calculating of Pareto optimum set and using of weighting method.
Reference Žeiris, E., Ziema, M. Selection of E-Service Systems Architecture. Technologies of Computer Control. Vol.32, 2007, pp.99-107. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 5719