RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Usage of Agent Technologies in Computer Networks and in Decision Support Systems

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Aģentu tennoloģiju lietošana datortīklos un lēmumu atbalsta sistēmās
Title in English Usage of Agent Technologies in Computer Networks and in Decision Support Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andrejs Ermuiža
Keywords daudzaăentu sistēmas, aăentu tehnoloăijas, semantiskā tīmekĜa pakalpojumi, mobilie aăenti, personālie aăenti, lēmumu atbalsta sistēmas, kritēriji un ierobežojumi
Abstract Dots ieskats par datortīklu un aăentu tehnoloăiju savstarpējo iespaidu to attīstībā un izvērtēta to loma lēmuma atbalsta sistēmu pilnveidošanā. Datortīklu tehnoloăiju attīstība, kas balstās uz platjoslu un bezvadu tehnoloăijām, stimulē tīmekĜa tehnoloăiju pilnveidošanu.Savukārt aăentu tehnoloăija, kas balstās uz daudzaăentu sistēmu teoriju, stimulē gan datortīklu tehnoloăiju, gan tīmekĜa tehnoloăijas. Datortīklu mobilo iekārtu attīstība un mobilo aăentu iekĜaušana tajās dod iespējas izstrādāt visuresošos tīklus, kas balstās uz semantisko tīmekli un tā pakalpojumiem. Tas, savukārt, dod iespējas attīstīt vairumam lietotāju piemērotus personālos aăentus un lēmumu atbalsta sistēmas .Tiek analizētas personālo aăentu un lēmumu atbalsta sistēmu koplietošanas iespējas zināšanu pieauguma apstākĜos un piedāvāta uz iespēju/risku vērtējumiem balstīta lēmumu pieĦemšanas stratēăija. Aplūkots arī hipotētisks piemērs, kā autovadītājs var izvērtēt maršruta variantus vispusīgi izvērtējot alternatīvas.
Abstract in English It is given a view upon interaction of computer networks and agent technologies and evaluated their roles in inprovement of decision support systems. The evolution of computer networks based on wideband and wireless technologies make possible to improve web technologies. In its turn agent technology based on the theory of multi-agent systems stimulate computer network and web technologies as well. Development of mobile devices of computer networks with enclosed mobile agents gives facilities for development ubiquitous networks based on services of semantic web, personal agents and such decision support systems suitable for majority of users. There is analysed possibilities of common use personal aăents and decision support systems under conditions of accumulative knowledge and proposed the extended strategy of decision support based on simultaneous evaluation risks and possibilities. It is considered an hypothetical example how car driver may use such method
Reference Ermuiža, A. Usage of Agent Technologies in Computer Networks and in Decision Support Systems. Technologies of Computer Control. Vol.39, 2009, pp.59-64. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 7356