RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: New Environmentally Friendly Lignin-Based Binder from Hardwood Residue

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Jaunā videi draudzīga lignīna saistviela no lapu koksnes atlikuma, tās īpašības un pielietojums ģeokompozītu ieguvei
Title in English New Environmentally Friendly Lignin-Based Binder from Hardwood Residue, Its Properties and Application in Geocomposites
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Galia Šuļga
Jūlija Brovkina
Sanita Skudra
Vadims Šakels
Olga Aniskeviča
Keywords lignin-based binder
Abstract Pielietojot bērza lignosulfonātus, kas bija iegūti no rūpnieciskās koksnes pārstrādes atlikuma laboratorijas sulfīta delignifkācijas procesā, tika izstrādāta jaunā videi draudzīgā lignīna saistviela, kā arī tās enerģētiski mazietilpīgs un videi draudzīgs iegūšanas paņēmiens, tās tehnoloģiskā shēma. Laboratorijas apstākļos tika izlaistas lignīna saistvielas partijas ar dažādu modifkatora saturu saskaņā ar izstrādāto laboratorijas reglamentu, un tās tika pilnīgi apraksturotas pēc funkcionālā sastāva un tehniskajiem rādītājiem (organoleptiskais novērtējums, sausas viela saturs, pH, dinamiskā viskozitāte, utt.). No izstrādātās saistvielas un vieglas grunts tika iegūti ģeokompozītmateriāli pārklājuma un struktūras veidā, izstrādīti to optimālie iegūšanas paņēmieni un atrastas saistvielas optimālās patēriņa normas . Darba gaitā ir izpētītas ģeokompozītmateriālu mehāniskās un ūdens izturības īpašības, vēja erozijas pretestība, kā arī to rādītāju izmaiņas „slapināšanas – žāvēšanas” un „sasaldēšanas – atsaldēšanas” cikliskās iedarbības rezultātā. Pielietojot dažādus klimatiskos režīmus kamerā „Binder” tika paradīts, ka izstrādātajiem ģeokompozītiem piemīt augstā atmosfēras izturība. Veiktās izpētes ļauj rekomendēt izstrādāto lignīna saistvielu kā atputekļošanas līdzekli grantētu ceļu segumu apstrādei.
Abstract in English New environmentally friendly lignin-based binder from hardwood residue, its properties and application in geocomposites
Reference Šuļga, G., Brovkina, J., Skudra, S., Šakels, V., Aniskeviča, O. New Environmentally Friendly Lignin-Based Binder from Hardwood Residue, Its Properties and Application in Geocomposites. In: Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas, Valsts pētījumu programma, 2005-2009: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, pp.150-154. ISBN 978-9984-39-935-5.
ID 7808