RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Distribution of Some Geotechnical Properties in Glacial Lodgement Till

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Dažu ģeotehnisko īpašību sadalījums pamatmorēnā
Title in English Distribution of Some Geotechnical Properties in Glacial Lodgement Till
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors Andris Karpovičs
Konrāds Popovs
Valdis Segliņš
Zilgma Irbe
Keywords glaciogenic soils, cone penetration resistivity, natural volume moisture, anisotropy
Abstract Vairumā ģeotehnisko pētījumu pieņemts, ka glacigēnas ģenēzes gruntis ir salīdzinoši viendabīgas un tām nepiemīt augsta īpašību mainība. Eksperimentāli veikti vairāk nekā 1000 konusa iespiešanas pretestības un dabīgā tilpuma mitruma in situ mērījumu pamatmorēnā. Pētījums veikts Latvijas ziemeļu daļā, šim nolūkam izvēlētā masīvā pamatmorēnā bez vizuāli novērojama slāņojuma un, kā parādīja laboratorijas testi, bez būtiskas granulometriskā sastāva mainības. Secināts, ka konstatētās neredzamās ģeoloģiskās struktūras un ģeotehnisko īpašību neviendabīgumu var atzīt par būtiskiem faktoriem, kas ietekmē ģeotehnisko datu validāciju un tālāko interpretāciju.
Abstract in English In most geotechnical research it is assumed that glaciogenic soils are comparatively homogeneous with low level changes in properties. In the experimental part more than 1000 cone penetration resistivity measurements and natural volume moisture in situ measurements in glacial lodgement till. The research was carried out in north of Latvia, in massive glacial lodgement till chosen for this reason without any visually noticeable stratification and (as it was shown by laboratory tests) without significant changes in granulometry. It can be concluded that visually unnoticeable geologic structures and unhomogeneities in geotechnical properties are important factors for validation of geotechnical data and their further interpretation.
Hyperlink: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-752_Zemes-videszinatne.pdf#page=45 
Reference Karpovičs, A., Popovs, K., Segliņš, V., Irbe, Z. Distribution of Some Geotechnical Properties in Glacial Lodgement Till. In: Latvijas Universitātes raksti. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010, pp.45-54. ISBN 978-9984-45-168-8. ISSN 1407-2157.
ID 7981