RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: E-Inclusion Modeling to Improve Digital Skills of Society

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language E-Inclusion Modeling to Improve Digital Skills of Society
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.3 Educational sciences
Authors Ieva Vītoliņa
Keywords Wiki, e-learning, cognitive theory, engagement theory, learning process, collaborative learning
Abstract E-iekļaušanas modelēšana sabiedrības digitālo prasmju attīstībai. Rakstā pētīta digitālā plaisa un dotas rekomendācijas, kā pārvarēt to, lai iekļautu mūžizglītībā, it īpaši e-apmācībā sabiedrību. E-iekļaušana - atsevišķu cilvēku un sabiedrības iesaiste visās ekonomikas un sabiedrības dzīves jomās ar aktīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu starpniecību ir Eiropas Savienības mērķis, kas noteikts i2010 un 2006. gada Eiropas Savienības ministru Rīgas eiekļaušanas deklarācijā. E-iekļaušanas deklarācijā noteikto mērķu īstenošana veicinātu ekonomisko rādītāju izaugsmi, sekmētu labklājību un paaugstinātu dzīves līmeni. Tomēr, kā liecina Eiropas Savienības progresa ziņojumi, e-iekļaušanas deklarācijas mērķu sasniegšana kavējas, tajā skaitā sabiedrības digitālo prasmju un kompetenču uzlabošana. Nepieciešams noteikt, kas kavē sekmīgu e-iekļaušanas deklarācijā noteikto mērķu sasniegšanu. Raksta mērķis ir identificēt faktorus, kas ietekmē digitālo prasmju un kompetenču uzlabošanu, to izmantošanu e-apmācibas procesā. Rakstā tiek izmantotas zināšanu vadības iespējas, kas ļauj iegūt, strukturēt, vizualizēt un radīt jaunas zināšanas par e-iekļaušanas deklarācijā noteikto mērķu sasniegšanu ietekmējošiem faktoriem. Izmantojot EKD (Enterprise Knowledge Development) modelēšanas metodi, tiek veidots e-iekļaušanas un e-apmācibas modelis, kas atspoguļo eiekļaušanas deklarācijā noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamos apakšmērķus, procesus, likumus, iesaistītās personas un resursus, tehniskās komponentes un prasības. Veidojot EKD modeli, zināšanu ieguves avoti ir dažādu pētījumu rezultāti par e-iekļaušanas procesiem, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas valdības oficiālie dokumenti. Modelis ļauj izsekot, kā savstarpēji ir saistīti e-iekļaušanas deklarācijā noteiktie mērķi un dažādos zināšanu ieguves avotos ieteiktie deklarācijas mērķu sasniegšanai nepieciešamie procesi, likumi. Balstoties uz izveidoto modeli, veikta deklarācijā noteiktā digitālo prasmju un kompetenču paaugstināšanas mērķu sasniegšanu ietekmējošo faktoru analīze, nosakot iespējamos šķēršļus un veicinošos faktorus. Izvērtēta EKD modelēšanas metodes piemērotība e-iekļaušanas modelēšanai. Ar EKD metodi veidots e-iekļaušanas modelis nākotnē ir viegli papildināms ar jaunu pētījumu rezultātiem, modelis ir izmantojams turpmākā e-iekļaušanas un a-apmācibas procesu detalizācijā un modelēšanā.
Reference Vītoliņa, I. E-Inclusion Modeling to Improve Digital Skills of Society. In: Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums, 13. sēj., Latvia, Liepāja, 29-30 April, 2010. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2011, pp.869-878. ISSN 1407-6918.
ID 8263