RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Raising of the Efficiency of Multipole Wind Generators with Excitation from Permanent Magnets

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 27.10.2010 16:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117. telpā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Efektivitātes paaugstināšana daudzpolu vējģeneratoriem ar pastāvīgo magnētu ierosmi
Title in English Raising of the Efficiency of Multipole Wind Generators with Excitation from Permanent Magnets
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Jeļena Daškova-Golovkina
Keywords wind generator, wind, permanent magnets, renewable energy, WPP, raising of efficiency, multipole, without gear, synchronous generators, magnetic field
Abstract Promocijas darbs ir veltīts pastāvīgo magnētu izmantošanas efektivitātes celšanai daudzpolu sinhronos vējģeneratoros ar ierosmi no pastāvīgiem magnētiem. Ir veikts vējenerģijas izmantošanas vērtējums ārzemēs un Latvijā, un dotas rekomendācijas vēja enerģētikas tālākai attīstībai Latvijā. Ir formulēti vēja elektroiekārtu efektivitātes paaugstināšanas ceļi pilnveidojot vējģeneratoru konstrukciju. Veicot dažādu veidu sinhrono ģeneratoru ar pastāvīgiem magnētiem analīzi atklāta ģeneratora optimālā konstrukcija, kas visaptverošāk atbilst efektivitātes kritērijiem. Darbā pamatota programmu kompleksa „QuickField” lietošanas lietderība magnētiskā lauka aprēķinā. Pamatojoties uz magnētiskā lauku ģeneratoru šķērsgriezumā analīzi un aprēķiniem, kā arī uz mērķfunkcijas analīzi, noteikti ģeneratora parametri, kas nodrošina tā īpatnējas jaudas maksimālo vērtību un, tātad, tā efektivitātes palielinājumu. Daudzpolu sinhronos ģeneratoros ar pastāvīgiem magnētiem savstarpējā attiecība starp enkura zobu skaitu zs un polu pāru skaitu p, kas dod iespēju sasniegt maksimālo jaudu dotajos gabarītos tiek definēta. Atrastas arī citu parametru optimālās vērtības, tajā skaitā polu pāru skaita vērtības riņķveidīgas izpildes elektriskai mašīnai, pie kurām ir sasniegts ģeneratora jaudas maksimums. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, ka arī tabulas un zīmējumus, kopā 116 lappuses. Literatūras saraksts iekļauj 114 informācijas avotus.
Abstract in English This promotional work is devoted to the raise of the efficiency of multi-pole synchronous wind generators with excetation from permanent magnets. An assessment of wind energy in use has been made in foreign countries and in Latvia, recommendations were given in order to advance wind energy in Latvia. Based on development of wind generators, ways of improvement of the efficiency of wind energy were formulated. An analysis has been made on different types of synchronous generators with excetation from permanent magnets and optimal generators construction was discovered, most suitable to all efficiency criteria. The usefulness of using the system software „Quick Field” to calculate magnetic field was established. Based on calculations and analysis on magnetic fields in generators cross-section and also analysis of goals function, the generators parameters were established, assuring maximum capacity of it’s power-weight ratio, therefore enhancing its efficiency. Multi-pole synchronous wind generators with excetation from permanent magnets correlation between amount of stator teeth zs and amount of pair of pole p were determined, by which means could be achieved maximum power in predetermined size. Also optimal value was found in other parameters, including amount of pair of poles in order to use annular usage of homopolar machine, by which means maximum power of a generator is achieved. Promotional work is written in Latvian language, it includes introduction, 4 sections, conclusion, appendix, also tables and pictures, at all 116 pages. Appendix includes 114 sources of information.
Reference Daškova-Golovkina, Jeļena. Raising of the Efficiency of Multipole Wind Generators with Excitation from Permanent Magnets. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 116 p.
Summary in English Summary in English
ID 8462