RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: DSL Technologies

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language DSL tehnoloģijas
Title in English DSL Technologies
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Rolands Parts
Jurģis Poriņš
Keywords Telecommunication, Digital Subscriber Line (DSL), Pulse code modulation (PCM)
Abstract Mācību līdzeklis domāts RTU studentiem pārraides sistēmu kursa apguvei. Tajā aplūkotas piekļuves tīklos plaši lietotās DSL tehnoloģijas. Aplūkota šo sistēmu izveidošanās, evolūcija, teorija un praktiskās realizācijas. Izmantotas gan ziņas no literatūras, gan autoru pētījumi. Darbā sniegta ADSL veiktspējas analīze pastāvošajos vara kabeļu tīklos. Atrodami arī reālu signālu un to jaudas spektrālā blīvuma piemēri. Pievienotais literatūras saraksts ietver gan mācību grāmatas, gan žurnālu rakstus, kuros izvirzītās idejas bijušas nozīmīgas xDSL tehnoloģiju attīstībā.
Abstract in English Training tool designed for students RTU communication systems course. At issue in access networks widely used DSL technology. Describes the establishment of systems, evolution, theory and practical realization. Used the information from the literature and authors research. The paper provides ADSL performance analysis of the existing copper wire networks. There are also a real signal and the power spectral density examples. The attached reading list includes both books and journal articles, which focus on ideas has had a significant xDSL technology.
Reference Parts, R., Poriņš, J. DSL Technologies. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 58 p. ISBN 978-9934-10-105-2.
ID 9807